Arkivsida

Jordprover. Provtagning och analys

Jordarter - Kodlista för import till försöksdatabasen - hämta här (högerklicka för att spara fil)

Uttagning och hantering av jordprover

Allmänt
Om försöksplanen så begär uttages jordprov för analys av mullhalt, jordartsfraktioner eller näringsämnen. Om inget övrigt preciseras skall endast ett generalprov tas ut i matjorden, 0-20 cm djup, för bestämning av mullhalt och jordart. Provet tas så snart nya försök utlagts och mätts in eller, för långliggande försök, vanligen under perioden oktober-mars. Uttagning av prover för att analysera näringsämnen skall anges i försöksplanen, där det också skall framgå när dessa skall tas. Skall prover tas ut i alven avses djupet 40-60 cm, såvida ej försöksplanen föreskriver annat.

Uttagsteknik
Vid uttag av jordprover skall varje prov bestå av ett antal delprov. Antalet delprov skall vara totalt minst 10 för matjord resp. minst 5 för alv. Provvolymen för det sammanlagda jordprovet skall vara minst 0.5 liter. Ett generalprov från försöksplatsen skall, om ej annat anges, bestå av ett delprov från varje ruta. Ledvisa prov skall bestå av erforderligt antal delprov fördelade på samtliga block (samrutor) där ledet förekommer.

Hantering av jordprover
Jordprover skall tydligt märkas med adbnummer, försöksplan, provtagningstidpunkt samt, i förekommande fall, angivelse av nivå och/eller försöksled. Proverna förvaras i speciella pappkartonger. Sådana kan bl.a. tllhandahållas av FFE/Provcentralen, SLU, Uppsala. Efter att proverna uttagits packas de snarast tillsammans i större kartonger om max 20 kg och sänds till resp. analyslaboratorium. Varje förpackning med prover skall innehålla en packningslista på de prover som finns där.

Beställning av jordanalyser. Resultatrapportering

Allmänt
Jordanalys sker vanligen enligt fullständig siktning/sedimentering. Fram till och med skördeåret 2004 användes en förenklad metod vid FFE/Provcentralen, SLU, Ultuna (Provcentralen är numera nedlagd och den förenklade metoden används ej av något annat laboratorium).

Beställning av jordanalyser
Vid beställning av prover skall alltid en skriftlig beställningslista finnas vilken klart anger a) vilka typer av analyser som skall utföras b) vilka försök/prover som (adbnummer, provbeteckning) som skall analyseras samt c) vilken resultatrapportering man önskar (datafil-format, kompletterande information). Från försöksdatabasen kan beställning göras vi en s.k. semikolon-separerad analysbeställningsfil. Nedanstående koder används för vanliga parametrar.

Analyserade parametar
Koderna byggs upp av kod för analyserad egenskap + tilläggskod för markskikt. Koderna är normalt förkortningar ev engelska namn på egenskaperna. TCA = Jordartskod – sedimentmetod, TCB = Jordartskod – förenklad metod, PH = pH-värde (H2O), PH.CACL2 = pH-värde (CaCl2), HUM = mullhalt %, SE0 = sten+grus %, SE1 = sand %, SE12 = sand+grovmo %, SE2 = mo %, SE23 = finmo+mjäla %, SE3 = mjäla %, SE4 = lera %. Enligt textur-triangeln kan man också för sand-silt-ler använda koderna SND (sand), SLT (silt) resp. CLY (clay).

Marknivåer
SLC = Matjord 0-20 cm, SLS =Alv 40-60 cm, Sgg-dd = Djup gg-dd cm (ex. S40 för 0-40 cm, S30-60 för 30-60 cm, S80-för 80 cm och djupare). Den färdiga variabeln kombineras som ’egenskap.tillägg’. T.ex. anges mullhalten för matjord som HUM.SLC och lerhalten i markskikt 20-60 cm som SE4.S20-60.

Resultatrapportering
Detta sker med en daterad och signerad datautskrift. I förekommande fall bifogas ev. kompletterande uppgifter, t.ex. siktningsdiagram. Då rapporterinmg via datafil begärts sänds denna per e-mail eller görs tillgänglig via WWW. I det senare fallet skall säkerställas att endast resp. beställare kan titta på och hämta hem sina provsvar. Har beställning skett via s.k. semikolonseparerad analysbeställningsfil, kompletterar lämpligen laboratoriet denna och återsänder denna (eller gör den tillgänglig för kunden via WWW).

Mullhalter och jordarter

Tabell 1. Mullhalter
Mullhalter rapporteras normalt i %. Ibland klassar man sedan mullhalterna. Följande system används normalt i Sverige:

Klassning Textkod Sifferkod Mullhalt, %
Mullfattig mf 1 0.00-2.00
Något mullhaltig nmh 2 2.01-3.00
Måttligt mullhaltig mmh 3 3.01-6.00
Mullrik mr 4 6.01-12.00
Mycket mullrik mmr 5 12.01-20.00
Mineralblandad mulljord - 6 20.01-40.00
Organogen jord/mulljord - 7 40.01-

Tabell 2. Korngruppskalan i olika länder

Korndiametrar/siktstorleker i mm inom parentes.

Sverige (Atterberg) Danmark England BST 1377:1961 Tyskland DIN 4022 US Dep.of.Agric.
Block (>200) Stone (>60) Stein (>60) Cobbles (>75)
Sten (20-200) Sten (>20) Coarse gravel (20-60) Grobkies (20-60) Coarse gravel (8-75)
Grovgrus (6-20) Grus (2-20) Medium gravel (6-20) Mittelkies (6-20) Fine gravel (2-8)
Fingrus (2-6) Fine gravel (2-6) Feinkies (2-6) Very coarse sand (1-2)
Grovsand (0.6-2) Grovsand (0.2-2) Coarse sand (0.6-2) Grobsand (0.6-2) Coarse sand (0.5-1)
Mellansand (0.2-0.6) Medium sand (0.2-0.6) Mittelsand (0.2-0.6) Medium sand (0.25-0.5)
Grovmo (0.06-0.2) Fine sand (0.06-0.2) Feinsand (0.06-0.2) Fine sand (0.1-0.25)
Finmo (0.02-0.06) Finsand (0.02-0.2) Coarse silt (0.02-0.6) Grobschluff (0.02-0.06) Very fine sand (0.05-0.1)
Grov mjäla (0.006-0.02) Medium silt (0.006-0.02) Mittelschluff (0.006-0.02)
Fin mjäla (0.002-0.006) Silt (0.002-0.02) Fine silt (0.002-0.006) Feinschluff (0.002-0.006) Silt (0.002-0.05)
Ler (<0.002) Ler (<0.002) Clay (<0.002) Ton (<0.002) Clay (<0.002)

Tabell 3. Svenska jordartskoder

Ofta rapporterar man innehållet i % utav sand (inkl. grövre material), grovmo, finmo, mjäla och ler. Vid den förenklade metoden vid Provcentralen rapporteras procentsiffror för sand+grovmo resp. för finmo+mjäla (sand-mo-mjäla särredovisas ej).  Ofta klassas sedan jordarten. Nedanstående system används sedan lång tid av FFE/Provcentralen, SLU, vid den förenklade metoden. Förutom vedertagna textkoder kan man alternativt rapportera in motsvarande sifferkoder. Sifferkoderna har 3-siffror. Den första siffran anger typ av jord där 1=sedimenterad/sorterad jord (mullhalt högst 20%), 2=moränjord/osorterad jord), 3 och 4 är mulljordar/organogena jordar. Där villkor för jordartsbestämningen saknas kan motsvarande jordart ej bestämmas med metoden.

Jordart Textkod Sifferkod Förenklad metod Siktning/slamning
GRUS Gr 101 - -
SAND Sa 102 ler<=2%, sand+grovmo>65% -
MO Mo 103 ler<=2%, sand+grovmo<=65%, finmo+mjäla<=65% -
MJÄLA Mj 104 ler<=2%, finmo+mjäla>65% -
SANDIG MO sa Mo 105 - -
SANDIG MJÄLA sa Mj 106 - -
MOIG SAND mo Sa 107 - -
MOIG MJÄLA mo Mj 108 - -
MJÄLIG MO mj Mo 109 - -
SVAGT LERIG SAND svl Sa 112 ler=2.01-5%,sand+grovmo>65% -
SVAGT LERIG MO svl Mo 113 ler=2.01-5%, sand+grovmo<=65%, finmo+mjäla<=65% -
SVAGT LERIG MJÄLA svl Mj 114 ler=2.01-5%, finmo+mjäla>65% -
SVAGT LERIG SANDIG MO svl sa Mo 115 - -
SV LERIG SANDIG MJÄLA svl sa Mj 116 - -
SVAGT LERIG MOIG SAND svl mo Sa 117 - -
SVAGT LERIG MOIG MJÄLA svl mo Mj 118 - -
SVAGT LERIG MJÄLIG MO svl mj Mo 119 - -
LERIG SAND l Sa 122 ler=5.01-15%, sand+grovmo>60% -
LERIG MO l Mo 123 ler=5.01-15%, sand+grovmo<=60%, finmo+mjäla<=60% -
LERIG MJÄLA l Mj 124 ler=5.01-15%, finmo+mjäla>60% -
LERIG SANDIG MO l sa Mo 125 - -
LERIG SANDIG MJÄLA l sa Mj 126 - -
LERIG MOIG SAND l mo Sa 127 - -
LERIG MOIG MJÄLA l mo Mj 128 - -
LERIG MJÄLIG MO l mj Mo 129 - -
LÄTTLERA LL 130 ler=15.01-30% -
SANDLÄTTLERA sa LL 132 ler=15.01-25%, sand+grovmo>50% -
MOLÄTTLERA mo LL 133 ler=15.01-25%, sand+grovmo<=50%, finmo+mjäla<=50% -
MJÄLALÄTTLERA mj LL 134 ler=15.01-25%, finmo+mjäla>50% -
GYTTJIG LÄTTLERA g LL 137 - -
LÄTT MELLANLERA LML 141 - ler=25.01-30%
MELLANLERA ML 142 ler=25.01-40% ler=25.01-40%
STYV MELLANLERA SML 143 - ler=35.01-40%
GYTTJIG MELLANLERA g ML 147 - -
STYV LERA SL 150 ler=40.01-60% ler=50.01-60%
MYCKET STYV LERA MSL 151 ler>60% ler>60%
GYTTJIG STYV LERA g SL 157 - -
MORÄNGRUS Mä Gr 201 - -
MORÄNSAND Mä Sa 202 ler<=2%, sand+grovmo>65% -
MORÄNMO Mä Mo 203 ler<=2%, sand+grovmo<=65%, finmo+mjäla<=65% -
MORÄNMJÄLA Mä Mj 204 ler<=2%, finmo+mjäla>65% -
SANDIG MORÄNMO sa Mä Mo 205 - -
SANDIG MORÄNMJÄLA sa Mä Mj 206 - -
MOIG MORÄNSAND mo Mä Sa 207 - -
MOIG MORÄNMJÄLA mo Mä Mj 208 - -
MJÄLIG MORÄNMO mj Mä Mo 209 - -
SVAGT LERIG MORÄNSAND svl Mä Sa 212 ler=2.01-5%,sand+grovmo>65% -
SVAGT LERIG MORÄNMO svl Mä Mo 213 ler=2.01-5%, sand+grovmo<=65%, finmo+mjäla<=65% -
SVAGT LERIG MORÄNMJÄLA svl Mä Mj 214 ler=2.01-5%, finmo+mjäla>65% -
SVAGT LERIG SANDIG MORÄNMO svl sa Mä Mo 215 - -
SVAGT LERIG SANDIG MORÄNMJÄLA svl sa Mä Mj 216 - -
SVAGT LERIG MOIG MORÄNSAND svl mo Mä Sa 217 - -
SVAGT LERIG MOIG MORÄNMJÄLA svl mo Mä Mj 218 - -
SVAGT LERIG MJÄLIG MORÄNMO svl mj Mä Mo 219 - -
LERIG MORÄNSAND l Mä Sa 222 ler=5.01-15%, sand+grovmo>60% -
LERIG MORÄNMO l Mä Mo 223 ler=5.01-15%, sand+grovmo<=60%, finmo+mjäla<=60% -
LERIG MORÄNMJÄLA l Mä Mj 224 ler=5.01-15%, finmo+mjäla>60% -
LERIG SANDIG MORÄNMO sa Mä Mo 225 - -
LERIG SANDIG MORÄNMJÄLA sa Mä Mj 226 - -
LERIG MOIG MORÄNSAND mo Mä Sa 227 - -
LERIG MOIG MORÄNMJÄLA mo Mä Mj 228 - -
LERIG MJÄLIG MORÄNMO mj Mä Mo 229 - -
MORÄNLÄTTLERA Mä LL 230 - -
MORÄNSANDLÄTTLERA Mä sa LL 232 ler=15.01-25%, sand+grovmo>50% -
MORÄNMOLÄTTLERA Mä mo LL 233 ler=15.01-25%, sand+grovmo<=50%, finmo+mjäla<=50% -
MORÄNMJÄLALÄTTLERA Mä mj LL 234 ler=15.01-25%, finmo+mjäla>50% -
LÄTT MORÄNMELLANLERA Mä LML 241 - ler=30.01-40%
MORÄNMELLANLERA Mä ML 242 ler=25.01-40% ler=30.01-50%
STYV MORÄNMELLANLERA Mä SML 243 - ler=40.01-50%
STYV MORÄNLERA Mä SL 250 ler=40.01-60% ler=50.01-60%
MYCKET STYV MORÄNLERA Mä MSL 251 ler>60% ler>60%
MULLJORD M 360 Ja -
SANDIG MULLJORD sa M 361 Ja -
MOIG MULLJORD mo M 362 Ja -
MJÄLIG MULLJORD mj M 363 Ja -
LERIG MULLJORD l M 364 Ja -
KÄRRTORVJORD kt M 380 Ja -
STARRKÄRRTORVJORD Stkt 381 - -
BRUNMOSSKÄRRTORVJORD Bkrt 382 - -
LÖVKÄRRTORVJORD Lkt 383 - -
SKOGSKÄRRTORVJORD Skkt 384 - -
VITMOSSETORVJORD Vmt 391 - -
STARRMOSSETORVJORD Stmt 392 - -
SKOGSMOSSETORVJORD Skmt 393 - -
GYTTJEJORD G 470 Ja -
SANDIG GYTTJEJORD sa G 471 - -
MOIG GYTTJEJORD mo G 472 Ja -
MJÄLIG GYTTJEJORD mj G 473 Ja -
LERIG GYTTJEJORD l G 474 Ja -
KALKGYTTJA k G 475 Ja -
KÄRRTORVJORD Kt 480 Ja -
SANDIG KÄRRTORVJORD sa Kt 481 - -
MJÄLIG KÄRRTORVJORD mj Kt 483 - -
LERIG KÄRRTORVJORD l Kt 484 - -
MOSSETORVJORD Mt 490 - -
SANDIG MOSSETORVJORD sa Mt 491 - -
MJÄLIG MOSSETORVJORD mj Mt 493 - -
LERIG MOSSETORVJORD l Mt 494 - -