Arkivsida

Försöksplaner Nedan listas de försöksplaner som tidigare förekom i försöken.
Nuvarande förteckning förvaltas inom NFTS, Nordic Field Trial System.
Prefixen sist i listan visar olika varianter som förekommer. Dessa står före numret, t.ex. R7-401

Nedan kan du sortera aktuell serielista med knapparna. Du kan skriva söktext i rutorna
för att göra listan kortare
P01 R1 L1 ....

HYDROTEKNIK

P01 R1 L1 0143 Strukturkalkning
P01 R1 L1 0152 Långsiktiga eff.av dräner.på grödans etablering
P01 R1 L1 0261 Reglerad dränering - underbevattning
P01 R1 L1 0262 Styrd bevattning för ökad produktion
P02 R2 L2 ....

JORDBEARBETNING

P02 R2 L2 0022 Stallgödselförsök, Ekologiskt
P02 R2 L2 0023 Hönsgödsel till vårsäd
P02 R2 L2 0024 Försök med slam hösten 1998
P02 R2 L2 0025 Efterverkan hönsgödsel till sallad 1999
P02 R2 L2 0031 Humanurin till korn vid Bornsjön
P02 R2 L2 0032 Rötat hushållsavfall till vårsäd
P02 R2 L2 0033 Rötat hushållsavfall till vårsäd
P02 R2 L2 0040 Djupströgödsel Spridn.teknik * tidpunkt * växtnäring
P02 R2 L2 0041 Sattgödselspridning på vall - foderhygien
P02 R2 L2 0042 Flytgödselpridning på vall
P02 R2 L2 0043 Flytgödsel till vall, miljönytta och funktion
P02 R2 L2 1510 Tubulering Kostn Effekt Markv åtgärd
P02 R2 L2 4007 Olika bearbetningssystem, luckringsbehov
P02 R2 L2 4008 Olika bearbetningssystem, Packning
P02 R2 L2 4009 Olika bearbetningssystem, gödselplacering
P02 R2 L2 4010 Olika bearbetningssystem, halmbehandling
P02 R2 L2 4014 Olika bearbetningssystem, gödselplacering
P02 R2 L2 4017 Direktsådd
P02 R2 L2 4027 Olika höstbearbetning med & utan plöjning
P02 R2 L2 4029 Jordbearbetningssystem
P02 R2 L2 4040 Jordbearbetningssystem
P02 R2 L2 4041 Bearbetningssystem Lättjord
P02 R2 L2 4042 Bearbetningssystem Styv jord
P02 R2 L2 4043 Svampbehandling efter olika bearbetningar
P02 R2 L2 4044 Stråsädesväxtföljd. m gröngödsl.träda-mellangr.
P02 R2 L2 4045 Kompleteringssådd i slåttervall
P02 R2 L2 4046 Direktsådd av höstvete
P02 R2 L2 4047 Strategier för EU-träda
P02 R2 L2 4048 Reducerad jordbearbetning
P02 R2 L2 4049 Olika jordbearbetningsstrategier
P02 R2 L2 4050 Dragkraftmätningar
P02 R2 L2 4108 Grund plöjn kontr kult vid höstsådd
P02 R2 L2 4109 Reducerad bearbetn. Svampbehandling
P02 R2 L2 4110 Plöjningstidpunkt-markstuktur-kväveutlakning
P02 R2 L2 4111 Bearbetningstidpunkt-markstuktur-kväveutlakning
P02 R2 L2 4112 Plöjning med parallellplog, höstsådd
P02 R2 L2 4113 Plöjning med parallellplog, vårsäd
P02 R2 L2 4114 Plöjningsdjup, Blaxtaplog till höstsäd
P02 R2 L2 4115 Plöjningsdjup, Blaxtaplog till höstsäd
P02 R2 L2 4116 Plöjningsdjup, Blaxtaplog till vårsäd
P02 R2 L2 4117 Plöjning med parallellplog, potatis
P02 R2 L2 4118 Vårplöjning med blaxtaplog
P02 R2 L2 4120 Rexius Twin till höstsådd
P02 R2 L2 4121 Rexius Twin till vårsådd
P02 R2 L2 4122 Minimerad höstbearbetning till vårsådd
P02 R2 L2 4123 Vårsådd vid utebliven höstbearbetn med fånggröda
P02 R2 L2 4124 Ekoskär utan kalk på ytan
P02 R2 L2 4125 Grund bearbetning till höstsäd
P02 R2 L2 4126 Bearb.syst till våroljev på ol.jordar
P02 R2 L2 4131 Vårplöjning alt. Rexius Carrius
P02 R2 L2 4133 Jordbearbetningssystem till höstvete
P02 R2 L2 4506 Körskador med gödseltunna i växande gröda
P02 R2 L2 5048 Bredspridning Jordbearbetning Förfrukt
P02 R2 L2 5050 N, P och S till höstvete på våren
P02 R2 L2 5051 Kväve i vårkorn. Spridningsteknik
P02 R2 L2 5052 Höstraps,Utsädesmängd-såmaskiner
P02 R2 L2 5070 Försök med såplog till vårsäd
P02 R2 L2 5072 Hacksådd
P02 R2 L2 5073 Ensidig höstvete växtföld
P02 R2 L2 5074 Ensidig korn växtföld
P02 R2 L2 5075 Ecomat och kvickrot
P02 R2 L2 5114 Ytlig luckring på våren till höstvete
P02 R2 L2 5512 Våråtgärder i svagt etablerat höstvete 1999
P02 R2 L2 6121 Skorpbrytning på våren i höstsäd
P02 R2 L2 7010 Plöjning med och utan tiltpackare
P02 R2 L2 7115 Låga marktryck i odling med & utan plöjning
P02 R2 L2 7116 Packning av tunga betupptagare
P02 R2 L2 7117 Biologisk alvluckring
P02 R2 L2 7118 Försök med olika markpackning och grödor
P02 R2 L2 7119 Testförsök sockerbetor
P02 R2 L2 7304 Körskador och packning i vitklöverblandad vall
P02 R2 L2 7305 Försöksplan Hålltorp frontpackare
P02 R2 L2 7401 Tidpunkt, spridn.av strörika gödselslag+packning
P02 R2 L2 7402 Tidpunkt, spridn.av strörika gödselslag+packning
P02 R2 L2 8302 Bearbetning, fosforerosion och kväveläckage
P02 R2 L2 8401 Utlakningsbegränsande odlingsåtgärder
P02 R2 L2 8402 Flytgödel - fånggrödor - utlakning
P02 R2 L2 8403 Miljöanpassad flytgödsling och fånggröda
P02 R2 L2 8404 Växtföljder - fånggrödor - utlakning
P02 R2 L2 8405 Jordbearbetning - kväveutlakning
P02 R2 L2 8407 Jordbearbetning - kväveutlakning
P02 R2 L2 8408 Jordbearbetn-Kväveutlakning Lerjord
P02 R2 L2 8409 Utlakning i höstvetedominerad växtföljd
P02 R2 L2 8410 Höst- och vårgrödor. Flytgödsel - utlakning
P02 R2 L2 9708 Kultivator mot kvickrot
P02 R2 L2 9709 EU-träda med och utan fånggröda
P03 R3 L3 ....

VÄXTNÄRINGSLÄRA

P03 R3 L3 0000 Mullhaltsförsök, Halm-Kväve
P03 R3 L3 0003 Fosforgödsling till höstvete
P03 R3 L3 0009 Strukturkalkning till sockerbetor
P03 R3 L3 0010 Växtföljd och skörderester
P03 R3 L3 0014 Avloppsslam-effekt på gröda och jord
P03 R3 L3 0020 Humusbalans-stråsäd
P03 R3 L3 0021 Humusbalans-vall
P03 R3 L3 0031 Slam från Arbrå reningsverk
P03 R3 L3 0056 Jämförelse mellan odlingssystem
P03 R3 L3 0057 Mullhaltsförsök RAM 56
P03 R3 L3 0059 Jämf. m odlingssystem
P03 R3 L3 0072 Kvävekomplettering i potatis samt mätn. m kalksalpeterm.
P03 R3 L3 0096 Fastgödsel till vårsäd
P03 R3 L3 0117 Långliggande försök med fosforkalk
P03 R3 L3 0124 OptiCrop till Höstvete
P03 R3 L3 0130 Markbiologiska tillstånd
P03 R3 L3 0131 Slam från Arbrå reningsverk
P03 R3 L3 0136 Alger som ekologiskt gödselmedel
P03 R3 L3 0137 Humanurin och kravgodkända gödselmedel, korn
P03 R3 L3 0138 Humanurin och kravgodkända gödselmedel, höstvete
P03 R3 L3 0143 Strukturkalkning till sockerbetor
P03 R3 L3 0144 KRAV-godkända specialgödselmedel till vårvete
P03 R3 L3 0145 Flytgödsel i vårsäd
P03 R3 L3 0147 Kväveeffektiv spridn nötflytg inkl körskador av flytg.tunna
P03 R3 L3 0172 Kvävekomplettering i potatis efte mätn. m kalksalpeterm.
P03 R3 L3 0185 N-gödsling till höstraps
P03 R3 L3 0213 Tidpunkter för P och PK till höstvete
P03 R3 L3 0274 Jämförelse av NPK-gödselmedel till potatis
P03 R3 L3 0303 Tidpunkter för P och PK till höstvete
P03 R3 L3 0312 Gödslingsteknik för maltkorn
P03 R3 L3 0377 N-sensor 1 High N-demand
P03 R3 L3 0377 N-sensor 2 Average N-demand
P03 R3 L3 0377 N-sensor 3 Low N-demand
P03 R3 L3 0378 Kalksalpetermätare i potatis
P03 R3 L3 0378 Test av ref.metod Kalksalpetermätare i potatis
P03 R3 L3 0392 N-gödsling till timotejfrövall
P03 R3 L3 0401 Ks jämfört med ammoniumsulfat vid komplettering i höstvete
P03 R3 L3 0622 Höstvete, kväveformer och tidpunkter
P03 R3 L3 0912 Gödslingsteknik för maltkorn
P03 R3 L3 0924 N-gödsling till Timotejfrövall NPK Starter till höstvete
P03 R3 L3 0925 N-gödsling till ängssvingelfrövall
P03 R3 L3 0926 N-gödsling till Ängssvingelfrövall
P03 R3 L3 0971 Kompletteringsgödsling i potatis
P03 R3 L3 1001 Kalk-fosfor
P03 R3 L3 1002 Permanent kalkning
P03 R3 L3 1037 Markkemiska studier - kalktillstånd
P03 R3 L3 1050 Långliggande regionala försök med kalk
P03 R3 L3 1051 Långliggande regionala försök med kalk
P03 R3 L3 1052 Tvåårigt försök med betongkalkslam
P03 R3 L3 1053 Långliggande regionala försök med kalk
P03 R3 L3 2037 Kväveintensiteter vid olika P och K
P03 R3 L3 2220 Kvävegödsling till höstsäd
P03 R3 L3 2229 Gödslingsintensitet och PJ-analys på mulljord
P03 R3 L3 2230 Kvävegödsling till vårvete
P03 R3 L3 2234 Kvävegödsling till höstvete
P03 R3 L3 2242 Kvävestege till maltkorn
P03 R3 L3 2244 Gödslingsstrategi vid tidig vårsådd
P03 R3 L3 2247 Kvävestege i höstvete
P03 R3 L3 2249 Kvävestrategi i vårraps
P03 R3 L3 2250 Spridning av kväve i höstvete, två tekniker
P03 R3 L3 2251 Flytande NS i höstvete
P03 R3 L3 2252 Kvävestrategi i rågvete
P03 R3 L3 2253 Kvävestrategi i höstvete
P03 R3 L3 2254 Kvävestrategi till maltkorn
P03 R3 L3 2255 Kvalitet i grynhavre
P03 R3 L3 2257 Kväve till höstvete
P03 R3 L3 2258 Kvävestrategi i höstvete i Mellansverige
P03 R3 L3 2259 Etablering av fånggröda i höstvete
P03 R3 L3 2260 Gödslingsstrategi i maltkorn
P03 R3 L3 2261 Gödslingsförsök med Organiska/Ekologiska gödselmedel
P03 R3 L3 2262 Kvävestrategi och svavel i höstvete
P03 R3 L3 2263 Adsorption och fixering av ammonium i lerjord
P03 R3 L3 2264 Kvävestrategi i höstvete i Mellansverige
P03 R3 L3 2265 Tidigt kväve till tunna höstvetebestånd
P03 R3 L3 2266 Ettårigt försök med musslor/musselrester
P03 R3 L3 2267 Kvävegödsel och spridningstid i höstvete
P03 R3 L3 2268 N-sensor i havre
P03 R3 L3 2270 Kvävegödsling i korn, djurgård/växtodlingsgård
P03 R3 L3 2271 Kvävestrategi i höstvete i Mellansverige
P03 R3 L3 2272 Ettårigt försök med kväve och svavel till höstvete
P03 R3 L3 2273 Kvävegödselmedel och spridningstidpunkt i höstvete
P03 R3 L3 2274 Gödslingsstrategi i höstvete
P03 R3 L3 3038 Exploatering av höga P-tillstånd
P03 R3 L3 3049 P-gödsl.plöjn.fri odl.
P03 R3 L3 3073 Radmyllning/bredspridning fosforgödselmedel
P03 R3 L3 3077 Kombisådd av NPK på hösten
P03 R3 L3 3078 Svavelgödsling i vårkorn
P03 R3 L3 3079 Svavelgödsling i ärter
P03 R3 L3 3080 Svavelgödsling i 1-3-årig vall
P03 R3 L3 3081 Gödslingsteknik för maltkorn
P03 R3 L3 3082 Kaliumgödsling till korn
P03 R3 L3 3083 Gödslingsförsök
P03 R3 L3 3084 Fosforgödsling till potatis
P03 R3 L3 3085 Gödslingsteknik för maltkorn
P03 R3 L3 3086 Penac-P och Siolit Micro i höstvete
P03 R3 L3 3087 Startgödsling med fosfor i såraden
P03 R3 L3 3088 P-dragering av utsädet i vårkorn
P03 R3 L3 3089 Startgödsling med fosfor i såraden
P03 R3 L3 3090 Svavel, Fosfor, Kalium och Kväve till ärtor
P03 R3 L3 3091 Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
P03 R3 L3 3092 Kalium- och svavelgödsling i EKO-vall
P03 R3 L3 4035 Kaliumhaltiga jordförbättringsmedel i ekologiskt jordbruk
P03 R3 L3 4037 Kalium till korn vid låg K/Mg-kvot
P03 R3 L3 6066 Manganbetning i råg- eller höstvete
P03 R3 L3 6067 Manganbetning i korn eller havre
P03 R3 L3 6068 Koppargödsling i växtföljd på kopparfattig mark
P03 R3 L3 6069 Mangangödsling till vårkorn på Gotland
P03 R3 L3 6070 Mangangödsling till vårkorn
P03 R3 L3 7657 Studium av stenmjöl i vårsäd
P03 R3 L3 8008 Fastliggande försök med P och K
P03 R3 L3 8033 Fastliggande P-K-serie
P03 R3 L3 9001 Bördighetsförsök
P04 R4 ....

ODLINGSSYSTEM

P04 R4 0002 Växtföljdsförsök
P04 R4 0007 Växtföljdsförsök
P04 R4 0906 Monokulturförsök med vårstråsäd
P04 R4 1103 Växtföljdsförsök
P04 R4 3402 Omläggning till alternativa odlingsformer
P04 R4 3403 Växtföljdsförsök
P05 R5 L5 ....

OGRÄSBIOLOGI

P05 R5 L5 0000 Beställningsförsök
P05 R5 L5 0110 Åkertistel i vårsäd
P05 R5 L5 0111 Åkertistel i vårsäd (vårvete)
P05 R5 L5 0112 Halvträda och vall som tistelbekämpning i ekologisk odling
P05 R5 L5 0113 Radhackning som tistelbekämpn i ekologisk odling
P05 R5 L5 0114 Utvärdering av olika hackorgans effekt på åkertistel i vårvete
P05 R5 L5 0230 Flyghavre i vårvete
P05 R5 L5 0231 Flyghavre i vårkorn
P05 R5 L5 0240 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår
P05 R5 L5 0241 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
P05 R5 L5 0242 Gräs- & örtogräs i kort- & långstråiga höstvetesorter, h & v
P05 R5 L5 0243 Ogräsförsök
P05 R5 L5 0246 Sprutteknik & vårbekämpning av gräs (åkerven) & örtogräs i höstvete
P05 R5 L5 0260 Kärrgröe (vitgröe) och örtogräs i höstvete, höst och vår
P05 R5 L5 0280 Strategier mot skräppa i ekologisk odling
P05 R5 L5 0300 Örtogräs i höstvete, vår
P05 R5 L5 0301 Örtogräs i höstvete, vår
P05 R5 L5 0305 Örtogräs i höstvete, höst och vår
P05 R5 L5 0306 Örtogräs i höstvete, höst och vår
P05 R5 L5 0307 Örtogräs i höstvete, höst och vår
P05 R5 L5 0322 Örtogräs i höstraps, höstbehandling
P05 R5 L5 0343 Ogräsförsök
P05 R5 L5 0400 Örtogräs i vårkorn
P05 R5 L5 0401 Örtogräs i vårsäd
P05 R5 L5 0402 Örtogräs i vårkorn
P05 R5 L5 0403 Sprutteknik och ogräsbekämpning i vårkorn
P05 R5 L5 0420 R5-2420 Åkerven, vitgröe & örtog i h-vete, höst & vår, GEP
P05 R5 L5 0422 R5-2422 Åkerven, vitgröe & örtog i h-vete, höst & vår, GEP
P05 R5 L5 0430 Radmyllning eko i havre
P05 R5 L5 0431 Radmyllning eko i havre
P05 R5 L5 0631 Ogräs i insådd av timotej till frö
P05 R5 L5 0700 Örtogräs i ärter
P05 R5 L5 0701 Ogräsbekämpning i ärter
P05 R5 L5 0801 Örtogräs i vårraps
P05 R5 L5 0811 Minimal ogräsbekämpning i vårkorn
P05 R5 L5 0830 Örtogräs i oljelin
P05 R5 L5 0901 Beställningsförsök
P05 R5 L5 0910 Gräsogräs i ängsgröe
P05 R5 L5 0911 Vitgröe i Ängsgröefrövall, höst
P05 R5 L5 0912 Monitor i Ängsgröe, höst och vår
P05 R5 L5 0913 Gräsogräs i Ängsgröefrövall, höst och vår
P05 R5 L5 1102 Bekämpningssystem i varierad växtföljd
P05 R5 L5 1105 Långtidseffekter av herbicider
P05 R5 L5 1140 Åkerböna och blålupin till mogen skörd
P05 R5 L5 1141 Åkerböna och blålupin i samodling med stråsäd till ensilage
P05 R5 L5 1142 Åkerböna till mogen skörd
P05 R5 L5 1210 Strategier mot kvickrot
P05 R5 L5 1211 Kvickrotsreglering eko I
P05 R5 L5 1212 Kvickrotsreglering eko II (Roundup och vältning i stubbåker)
P05 R5 L5 1213 Kvickrotsreglering eko III (Avans 330 mot kvickrot vid olika tidpunkter på hösten)
P05 R5 L5 1214 Kvickrotsreglering eko IV (Roundup och vältning i träda)
P05 R5 L5 1401 Bekämpningssystem i vårsäd 1
P05 R5 L5 1402 Bekämpningssystem i vårsäd 2
P05 R5 L5 1403 Linjär dosering & konventionell sprutn mot örtogräs i vårsäd
P05 R5 L5 1411 Bekämpningssystem i vårsäd 3
P05 R5 L5 1504 Örtogräs i potatis
P05 R5 L5 1900 Avans 330 & laserstråln mot åkertistel & kvickrot i grönmark
P05 R5 L5 1901 Avans 330 & laserstråln mot åkertistel & kvickrot i grönmark
P05 R5 L5 1921 Tidpunkt för höstjordbearbetning - Inverkan på ogräs
P05 R5 L5 1922 Grön träda 25% - Reducerade doser
P05 R5 L5 1923 Grön träda 50% - Reducerade doser
P05 R5 L5 1928 Ekologisk sortprovning
P05 R5 L5 1933 Beståndsutveckl, avkastn & övervintring av reläodlade grödor
P05 R5 L5 1934 Reläodlade grödors inverkan på ogräsförekomst
P05 R5 L5 2001 Lantmännens vetetävling
P05 R5 L5 2100 Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP
P05 R5 L5 2103 Kvickrot i höstvete, vår
P05 R5 L5 2104 Kvickrot i stubbåker, GEP
P05 R5 L5 2105 Glyfosat före skörd i vårkorn och havre, GEP
P05 R5 L5 2200 Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 2420 Åkerven och örtogräs i höstvete (höstråg), höst och vår, GEP
P05 R5 L5 2421 Åkerven och örtogräs i höstråg, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 2422 Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 2423 Åkerven och örtogräs i rågvete, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 2424 Bekämpning av örtogräs och åkerven i höstvete
P05 R5 L5 2426 Åkerven i höstvete, höstråg, vår
P05 R5 L5 2450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
P05 R5 L5 2500 Stubbearbetning och Roundup Bio mot kvickrot
P05 R5 L5 3000 Örtogräs i höstsäd vår, GEP (Dicots in winter wheat, spring, GEP) Preparatprovning och behandlingsti
P05 R5 L5 3001 Örtogräs i rågvete, vår, GEP
P05 R5 L5 3002 Örtogräs i höstråg, vår, GEP
P05 R5 L5 3004 Örtogräs i höstvete, vår, GEP
P05 R5 L5 3005 Örtogräs i rågvete, vår
P05 R5 L5 3020 Örtogräs i höstsäd, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 3021 Bekämpning av örtogräs i höstvete
P05 R5 L5 3023 Örtogräs i höstråg, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 3024 Örtogräs i rågvete, höst och vår, GEP
P05 R5 L5 3220 Örtogräs i höstraps, höst, GEP
P05 R5 L5 3224 Örtogräs i höstraps, höst, GEP
P05 R5 L5 3226 Örtogräs i höstraps, höstbehandling
P05 R5 L5 4000 Bekämpning av örtogräs i vårkorn (Dicots in spring barley), GEP
P05 R5 L5 4001 Örtogräs i havre, GEP
P05 R5 L5 4002 Örtogräs i vårkorn, GEP
P05 R5 L5 4003 Örtogräs i havre, GEP
P05 R5 L5 4110 Bekämpning av åkertistel i Vårsäd
P05 R5 L5 4240 Bekämpning av örtogräs och åkerven i höstvete
P05 R5 L5 4249 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven
P05 R5 L5 4450 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
P05 R5 L5 4500 Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
P05 R5 L5 4520 Ogräsförsök
P05 R5 L5 5009 Stubbearbetning och Roundup Bio mot kvickrot
P05 R5 L5 5041 Örtogräs i potatis, GEP
P05 R5 L5 5043 Örtogräs i potatis, GEP
P05 R5 L5 5090 Blastdödning i matpotatis, GEP
P05 R5 L5 5091 Blastdödning i matpotatis med kraftig blast, GEP
P05 R5 L5 5092 Blastdödning i blastkrossad potatis, GEP
P05 R5 L5 5093 Blastdödning i potatis med avmognad blast, GEP
P05 R5 L5 5121 Ogräs i resistenta sockerbetor, GEP
P05 R5 L5 5201 Örtogräs i grönsakskulturer (planterad isbergssallat), GEP
P05 R5 L5 5202 Örtogräs i planterad blomkål, GEP
P05 R5 L5 5203 Örtogräs i planterad vitkål, GEP
P05 R5 L5 5204 Örtogräs i satt kepalök eller sådda morötter, GEP
P05 R5 L5 6000 Bekämpning av ogräs i ärter (Insådd av rödklöver i korn eller havre, efterverkan)
P05 R5 L5 6001 Insådd av rödklöver i korn eller havre
P05 R5 L5 6002 Insådd av vitklöver, efterverkan
P05 R5 L5 6003 Insådd av rödklöver i korn eller havre, efterverkan, GEP
P05 R5 L5 6004 Insådd av rödklöver i korn eller havre, efterverkan, GEP
P05 R5 L5 6005 Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd, ängssvingel+vitklöver
P05 R5 L5 6200 Ogräsbekämpning i gräsmattor (Dicots on the mowed turf on golf-courses), GEP
P05 R5 L5 6601 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
P05 R5 L5 6602 Ogräsbekämpning i vallinsådd, efterverkan
P05 R5 L5 7100 Örtogräs i ärter, GEP
P05 R5 L5 7101 Flyghavre i foderärter, GEP
P05 R5 L5 8000 Ogräsbekämpning i höstraps och vårraps, GEP
P05 R5 L5 8002 Ogräs i resistent vårraps, GEP
P05 R5 L5 8300 Örtogräs i oljelin
P06 R6 L6 ....

VALLGRÖDOR

P06 R6 L6 0015 Fröblandningar med olika klöverarter, med och utan skydd
P06 R6 L6 0016 Demonstrationsförsök med vallväxter
P06 R6 L6 0018 Myllning av nötflytgödsel
P06 R6 L6 0019 Nya vallväxter
P06 R6 L6 0091 Teknik vid insådd av ängsgröe.
P06 R6 L6 0100 Sortförsök med tidig rödklöver
P06 R6 L6 0101 Sortförsök med medelsen rödklöver
P06 R6 L6 0102 Sortförsök med alsikeklöver
P06 R6 L6 0103 Vitklöver. Sortförsök
P06 R6 L6 0104 Blålusern. Sortförsök
P06 R6 L6 0105 Käringtand, sortförsök
P06 R6 L6 0151 Fröblandningar med olika klöverarter, med och utan skydd
P06 R6 L6 0152 Sortförsök med medelsen och sen rödklöver
P06 R6 L6 0191 Nya baljväxter i samodling med gräs
P06 R6 L6 0201 Ekologiska sortförsök i timotej
P06 R6 L6 0202 Ekologiska sortförsök i ängssvingel
P06 R6 L6 0203 Hundäxing. Sortförsök
P06 R6 L6 0204 Ekologiska sortförsök i engelskt rajgräs.
P06 R6 L6 0205 Italienskt rajgräs. Sortförsök
P06 R6 L6 0206 Ängsgröe Sortförsök och Rödsvingel till bete.
P06 R6 L6 0208 Sortförsök med timotej i samodling med rödklöver
P06 R6 L6 0209 Sortförsök med ängssvingel i samodling med rödklöver
P06 R6 L6 0210 Sortförsök med hundäxing i samodling med rödklöver
P06 R6 L6 0211 Sortförsök med engelskt rajgräs i samodling med rödklöver
P06 R6 L6 0214 Sortförsök med foderlosta
P06 R6 L6 0215 Sortförsök med vitklöver och gräs för alternativ odling
P06 R6 L6 0216 Rödklöver med och utan gräs. Sortförsök
P06 R6 L6 0313 Såtidsförsök med vallväxter
P06 R6 L6 0352 Anläggning slåttervall - olika insåningsgrödor
P06 R6 L6 0354 Olika kvävegivor till skyddssäd
P06 R6 L6 0361 Valletablering
P06 R6 L6 0362 Luftning av slåttervall
P06 R6 L6 0363 Långliggande vall med årlig insådd
P06 R6 L6 0408 Fröblandningar med blålusern & kvävegödsling
P06 R6 L6 0409 Lusern i blandning med olika gräs
P06 R6 L6 0410 Fröblandningar med rödklöver och gräs, kvävegödsling
P06 R6 L6 0415 Fröblandningar, rödklöver, timotej, ängssvingel
P06 R6 L6 0420 Fröblandningar med alsikeklöver och rödklöver
P06 R6 L6 0425 Luserns avkastning, jmf andra arter, skördesystem, kväve
P06 R6 L6 0426 Olika vallväxters uthållighet
P06 R6 L6 0427 Avkastning av olika vallfröblandningar
P06 R6 L6 0428 Jämförelse mellan olika gräsarter
P06 R6 L6 0429 Fröblandningar med låg klöverhalt
P06 R6 L6 0430 Gräsfröblandningar med foderlosta och hundäxing
P06 R6 L6 0431 Vitklöverblandningar slåtter+bete, skördesystem, kväve
P06 R6 L6 0432 Olika gräs för slåtter och bete, skördesystem och kväve
P06 R6 L6 0433 Vitklöversorter till slåtter och bete & kvävegödsling
P06 R6 L6 0434 Rödklöver + olika gräs, kvävenivåer & skördesystem
P06 R6 L6 0435 Såmetod och anläggningsteknik av vitklöver/gräsvall
P06 R6 L6 0436 Utsädesmängd och såtidpunkt för vitklöver/gräsvall
P06 R6 L6 0437 HUNDÄXING-JÄMFÖRELSE M
P06 R6 L6 0439 Rödklöver & Gräs - ekologiskt lantbruk
P06 R6 L6 0440 Fröbl m käringt o gräs
P06 R6 L6 0441 Vitklöver i tvåskördesystem
P06 R6 L6 0442 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 0443 Baljväxter i uthållig odling
P06 R6 L6 0444 Käringtand i samodling
P06 R6 L6 0445 Uthållighet hos käringtand i bete
P06 R6 L6 0446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
P06 R6 L6 0447 Baljväxtblandningar i gräs med hög sockerhalt
P06 R6 L6 0448 Kvävedynamik i Vitklövervall
P06 R6 L6 0449 Kvävedynamik i Rödklövervall
P06 R6 L6 0450 Baljväxtreglering via sortbl.av eng.rajgr+vk f ens. o bete
P06 R6 L6 0456 Vallfröblandning för breddat skördefönster
P06 R6 L6 0457 Uthållig.hos vallbaljv.för miljö-och kostnadseffektiv
P06 R6 L6 0458 Kalkens inverkan på uthållig.hos vallbaljväxt.
P06 R6 L6 0481 Avkastning av lusern- och rödklövervall
P06 R6 L6 0490 Ext. djurprod. Vallbaljv. för ensilage
P06 R6 L6 0509 Kvävegödsling till blålusernvall
P06 R6 L6 0515 Tidpunkt för återväxtskörd
P06 R6 L6 0516 Skördetid i klöver - gräsvall
P06 R6 L6 0517 Skördetid i olika arter
P06 R6 L6 0520 Skördetid tredje skörd i lusernvall
P06 R6 L6 0521 Skördetid i lusernvall
P06 R6 L6 0522 Skördetidpunkt och gödsling i vall
P06 R6 L6 0530 Produktion av energiråvara, skördetid
P06 R6 L6 0531 Produktion av energiråvara, kvävegödsling
P06 R6 L6 0532 Fastgödsel (nöt) till slåttervall
P06 R6 L6 0536 Vallväxter för produktion av energiråvara - kvävegödsling
P06 R6 L6 0537 Vallväxter för produktion av energiråvara - fröblandning
P06 R6 L6 0538 Kvävegödsling på våren till vitklöver/gräsvall
P06 R6 L6 0542 Produktion, konservering av vitklöver och engelskt rajgräs
P06 R6 L6 0544 Effekt av höstspridd flytgödsel i vall
P06 R6 L6 0560 Odlingssystem för grovfoderproduktion
P06 R6 L6 0617 Putsning och skötsel av bete
P06 R6 L6 0618 Återväxtförlopp i bete
P06 R6 L6 0619 Putsningshöjdens inverkan på återväxtförloppet
P06 R6 L6 0620 Höstbehandling av betesvall
P06 R6 L6 0623 Baljv o gr f ext bete
P06 R6 L6 0649 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 0701 Sortförsök med fodermärgkål
P06 R6 L6 0703 Sortförsök med grönfodermajs/ensilagemajs
P06 R6 L6 0705 Sortförsök med grönfoderraps
P06 R6 L6 0706 Sortförsök italienskt & westerwoldiskt rajgräs, grönfoder
P06 R6 L6 0708 Fodersockerbetor - sorter, kvävegödsling (även 7081)
P06 R6 L6 0709 Helsädesensilage - höstvete, skördetid, kväve, sort (+7092)
P06 R6 L6 0810 Sort och planttäthet i majs till ensilage
P06 R6 L6 0811 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 0812 Mellangröda - olika såtid
P06 R6 L6 0915 Teknik vid insådd av ängsgröe.
P06 R6 L6 0916 Teknik vid insådd av ängsgröe.
P06 R6 L6 0920 Timotejfrövall. Sortförsök
P06 R6 L6 0931 Stråförkortning i Rödsvingel
P06 R6 L6 0935 Rödklöver till frö. Uts.mängd * radavst.
P06 R6 L6 1011 Sortförsök med tidig rödklöver
P06 R6 L6 1012 Sortförsök med medelsen och sen diploid rödklöver
P06 R6 L6 1013 Sortförsök med medelsen och sen tetraploid rödklöver
P06 R6 L6 1051 Stråförkortning Timotejfrö
P06 R6 L6 1052 Käringtand & gräs. Sortförsök
P06 R6 L6 1053 Käringtand. Sortförsök
P06 R6 L6 1054 Käringtand. Sortförsök
P06 R6 L6 1055 Käringtand & gräs. Sortförsök
P06 R6 L6 1234 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 2040 Engelskt rajgräs till bete. Sortförsök
P06 R6 L6 2041 Sen höstavslagning av olika vallgräs (innan avslagning plan 2043)
P06 R6 L6 2042 Hybridrajgräs. Sortförsök
P06 R6 L6 2043 Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning
P06 R6 L6 2043 Sen höstavslagning av olika vallgräs (efterverkan i 2041)
P06 R6 L6 2044 Gräs med hög sockerhalt, "Sweetgrass"
P06 R6 L6 2200 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 2980 Sortförsök. Vall
P06 R6 L6 3000 Gödslingstidpunkt till vall
P06 R6 L6 3001 Gödslingstidpunkt till vall
P06 R6 L6 3041 Vallanläggning- utsäde, teknik
P06 R6 L6 3151 Direktsådd av vallfrö i gräsvall
P06 R6 L6 3153 Omläggning av vall på mulljord med direktsådd
P06 R6 L6 3154 Hjälpsådd/omläggning av vall (efterverkan i 3159)
P06 R6 L6 3159 Hjälpsådd/omläggning av vall (efterverkan av 3154)
P06 R6 L6 3161 Renovering av betesmark
P06 R6 L6 3171 Vallanläggning på träda- såtider blandvall
P06 R6 L6 3611 Valletablering
P06 R6 L6 3612 Valletablering
P06 R6 L6 3613 Valletablering
P06 R6 L6 3621 Luftning av slåttervall
P06 R6 L6 4081 Fröblandningar med blålusern (408 men utan N)
P06 R6 L6 4111 Kväve och fröblandningar, lusern och gräs, med skyddssäd
P06 R6 L6 4112 Kväve och fröblandningar, lusern och gräs, utan skyddssäd
P06 R6 L6 4121 Kväve och fröblandningar, lusern och gräs, med skyddssäd
P06 R6 L6 4122 Kväve och fröblandningar, lusern, och gräs, utan skyddssäd
P06 R6 L6 4131 Kväve och fröblandningar, lusern och gräs, med skyddssäd
P06 R6 L6 4132 Kväve och fröblandningar, lusern och gräs, utan skyddssäd
P06 R6 L6 4152 Fröblandningar, rödklöver, timotej, ängssvingel (som 415)
P06 R6 L6 4271 Avkastning av olika vallfröblandningar
P06 R6 L6 4291 Fröblandningar med låg klöverhalt + kvävegödsling
P06 R6 L6 4292 Fröblandningar med låg klöverhalt (429 anläggning)
P06 R6 L6 4321 Olika gräs för slåtter och bete, skördesystem och kväve
P06 R6 L6 4331 Vitklöversorter till slåttervall och kvävegödsling
P06 R6 L6 4332 Fröblandningar med vitklöver till slåttervall och urin
P06 R6 L6 4381 Utsädesmängd och såtidpunkt för vitklöver/gräsvall
P06 R6 L6 4382 Utsädesmängd och såtidpunkt för vitklöver/gräsvall
P06 R6 L6 4401 Fröblandningar med käringtand & gräs
P06 R6 L6 4412 Vitklöver i tvåskördesystem - ekologiskt
P06 R6 L6 4413 Vitklöver i tvåskördesystem - ekologiskt
P06 R6 L6 4421 Eng. rajgräs. Fröbladningar
P06 R6 L6 4422 Eng. rajgräs. Fröblandningar
P06 R6 L6 4423 Engelskt rajgräs & rajsvingel. Fröblandningar
P06 R6 L6 4424 Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
P06 R6 L6 4425 VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSYSTEM
P06 R6 L6 4426 Vallfröbl.i intensiva slåttersys.-marknadsbl.
P06 R6 L6 4427 Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem, marknadsblandingar
P06 R6 L6 4428 Vallfröblandningar i intensiva skördesystem, marknadsblandningar
P06 R6 L6 4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.
P06 R6 L6 4441 Käringtand i samodling
P06 R6 L6 4481 Avkastning och N-utnyttjande i vall med örter
P06 R6 L6 4501 Reglering av bot. sam.sättning in återväxter
P06 R6 L6 4561 Vallfröblandning för breddat skördefönster
P06 R6 L6 4901 Ext. djurprod. Vallbaljv. för ensilage
P06 R6 L6 5161 Skördetid i vall
P06 R6 L6 5261 Skördesystem för jämn kvalitet - treskördesystem
P06 R6 L6 5262 Skördesystem för jämn kvalitet - tvåskördesystem
P06 R6 L6 5284 Kvävegödsling - skördetid - näringsinnehåll blandvall
P06 R6 L6 5331 Vallgräs som energiråvara
P06 R6 L6 5333 Lusern som energiråvara
P06 R6 L6 5362 Vallväxter för produktion av energiråvara
P06 R6 L6 5363 Vallväxter för produktionav energiråvara - kvävegödsling
P06 R6 L6 5371 Vallväxter för produktion av energiråvara - renbestånd
P06 R6 L6 5372 Vallväxter för produktion av energiråvara - renbestånd
P06 R6 L6 5373 Vallväxter för produktion av energiråvara - renbestånd
P06 R6 L6 5601 Odlingssystem för grovfoderproduktion
P06 R6 L6 6161 Olika skördeintensiteter i bete
P06 R6 L6 6162 Olika fördelning av kvävegödsling till betesvall
P06 R6 L6 6181 Återväxtförlopp i bete
P06 R6 L6 6191 Putsningshöjdens inverkan på återväxtförloppet
P06 R6 L6 6212 VITKLÖVER TILL FÅRBETE
P06 R6 L6 6231 Baljväxter & gräs för slåtter och bete
P06 R6 L6 7031 Sortförsök med grönfodermajs
P06 R6 L6 7032 Sortförsök med grönfodermajs
P06 R6 L6 7033 Sortförsök med grönfodermajs
P06 R6 L6 7034 Sortförsök med grönfodermajs till corn cob mix
P06 R6 L6 7081 Fodersockerbetor - sorter, kvävegödsling (var av 708)
P06 R6 L6 7091 Helsädesensilage - korn, skördetid
P06 R6 L6 7092 Helsädesensilage - höstvete, skördetid (var av 709)
P06 R6 L6 7093 Helsädesensilage - skördetid och vallinsådd
P06 R6 L6 7095 Helsädesensilage - skördetid och vallinsådd
P06 R6 L6 7096 Helsädesensilage - skördetid och vallinsådd
P06 R6 L6 7097 Helsädesensilage - höstvete, rågvete, kväve & skördetid
P06 R6 L6 7098 Helsädesensilage - höstvete, skördetid & kväve
P06 R6 L6 7099 Helsädesensilage - vallinsådd, skördetid
P06 R6 L6 8121 Artblandningar, grönfoderväxter, ensilage, bete och insådd
P06 R6 L6 8122 Artblandningar, grönfoderväxter till ensilage och bete
P06 R6 L6 8123 Artblandningar, grönfoderväxter, ensilage, bete och insådd
P06 R6 L6 8124 Artblandningar, grönfoderväxter, ensilage, bete och insådd
P06 R6 L6 9112 Ogräsreglering rödklöverfrö EKO
P06 R6 L6 9113 Skördeteknik rödklöverfrö EKO
P06 R6 L6 9201 Timotejfrövall. Sortförsök
P06 R6 L6 9211 Gödsling gräsfrövall EKO. Vallfröblandning
P06 R6 L6 9212 Ogräsreglering gräsfrövall EKO. Vallfröblandning
P06 R6 L6 9213 Vallblandningar
P06 R6 L6 9214 Ogräsreglering gräsfrövall EKO
P06 R6 L6 9221 Gödsling gräsfrövall EKO
P06 R6 L6 9222 Ogräsreglering gräsfrövall EKO
P06 R6 L6 9312 Stråförkortning i Rödsvingel
P06 R6 L6 9351 Rödklöver till frö. Uts.mängd * radavst.
P07 R7 L7 ....

ÖPPNA GRÖDOR

P07 R7 L7 0001 Höstvete. Vårraps. Potatis. Sortförsök. Potatis Sort * N-gödsling
P07 R7 L7 0002 Såtid Höstvete, utsäde. Potatis
P07 R7 L7 0003 Vårvete, Sortförsök. Potatis. Bladgödslingsförsök
P07 R7 L7 0004 Vårkorn, Sortförsök. Maltkorn, Sort-kväve
P07 R7 L7 0005 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0006 Vårrybs. Sortförsök. Höstrybs. Sortförsök. Sockerbetor & Ärter, Sortförsök
P07 R7 L7 0007 Potatis, Sortförsök
P07 R7 L7 0008 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0009 Lin, senap m.fl. Sortförsök. Höstkorn sort + svamp
P07 R7 L7 0010 Vårraps-Vårrybs. Art-sortförsök
P07 R7 L7 0011 Vårraps. Sortförsök. Vårraps - vårrybs. Utsädesmängd * sort
P07 R7 L7 0012 Vårraps. Sortförsök. Vårojeväxter. Olika utsädesmängder. Vårsäd. artförsök. Ekologisk odling
P07 R7 L7 0013 Vårraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0014 Vårraps. Sortförsök. Våroljeväxter. Olika hebicidtolerans
P07 R7 L7 0015 Vårraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0021 Höstraps. Sortförsök. Höstråg-Rågvete-höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0022 Höstraps. Sortförsök, såtidsförsök. Ceb 95244
P07 R7 L7 0023 Höstraps. Sortförsök. Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0024 Höstraps. Sortförsök. Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0025 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0026 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0028 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0029 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0031 Höstoljeväxter, Höstrybs. Sortförsök. Vårvete. Sortförsök
P07 R7 L7 0032 Vårvete, Sortförsök
P07 R7 L7 0061 Vårraps. Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0062 Vårraps. Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0063 Vårraps. Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0064 Vårraps. Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0065 Vårraps. Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0071 Vårraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0076 Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0097 Höstkorn sort x svamp
P07 R7 L7 0100 NG-100A/B
P07 R7 L7 0101 Höstvete. Sortförsök. Sort * behandling V1 / V2
P07 R7 L7 0102 Höstvete. Sortförsök
P07 R7 L7 0103 Höstvete. Sortförsök
P07 R7 L7 0104 Höstvete. Sort * kväve
P07 R7 L7 0105 Höstvete. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0106 Kexveten
P07 R7 L7 0107 Brödvete. Fodervete. Odlingstävling
P07 R7 L7 0110 Höstvete. Sortförsök. Sort * Behandling. Övervintring
P07 R7 L7 0111 Höstvete. Sortförsök. Sv 89843
P07 R7 L7 0112 Höstvete. Sortförsök. Sv 89843
P07 R7 L7 0113 Höstvete. sort * behandling
P07 R7 L7 0115 Höstvete. Sortförsök. Sv 89843
P07 R7 L7 0116 Höstvete. Sortförsök. ekologisk odling
P07 R7 L7 0121 Höstvete. Sortförsök, utsädesmängd
P07 R7 L7 0122 Höstvete. Sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0127 Höstvete. Odlingsteknik
P07 R7 L7 0128 Höstvete. Sort * såtid
P07 R7 L7 0131 Höstvete. Sort * såtid
P07 R7 L7 0132 Höstvete. Såtid * kväve
P07 R7 L7 0133 Höstvete. Sort * såtid * utsädesmängd
P07 R7 L7 0134 Höstvete. Odlingssystem
P07 R7 L7 0135 Höstvete. odlingssystem
P07 R7 L7 0136 Höstvete. Sortförsök
P07 R7 L7 0137 Höstvete. Sortförsök
P07 R7 L7 0140 Höstvete. Sort * N-gödsling
P07 R7 L7 0145 Jordbearbetning och gödsling höstvete EKO
P07 R7 L7 0146 Jordbearbetning typsorter höstvete EKO
P07 R7 L7 0150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt
P07 R7 L7 0151 Höstvete. Sort - kväve - kvävetidpunkt
P07 R7 L7 0152 Fodervete. Sort * N
P07 R7 L7 0153 Fodervete. Höstvete. Sort * Kväve
P07 R7 L7 0160 Höstvete. sort * N * B
P07 R7 L7 0161 Höstvete. sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0176 Höstvete. Sort * N * tidpunkt
P07 R7 L7 0177 Höstvete. Sort * kväve
P07 R7 L7 0180 Höstsäd. Arter, sorter. Sort * behandling
P07 R7 L7 0181 Höstvete. Såmetodik. Hybridsort - såteknik, Väderstad Rapid
P07 R7 L7 0182 Höstsäd. Sorter. Höstraps Hybridsort-såteknik,Väderstad Rapid
P07 R7 L7 0185 Höstvete, Råg, Rågvete
P07 R7 L7 0186 Höstsäd. Arter/sorter, ekologisk odling
P07 R7 L7 0190 Höstvete. Övervintring
P07 R7 L7 0191 Höstsäd. Sortförsök
P07 R7 L7 0192 Såtid Höstvete, utsäde
P07 R7 L7 0193 Höstsäd. Sort * Ogräsbekämpning
P07 R7 L7 0200 NG-200
P07 R7 L7 0201 Höstråg. Rågvete. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0202 Höstråg. Sort * Benlate
P07 R7 L7 0203 Höstråg. Sort * CCC
P07 R7 L7 0205 Höstråg. sort * behand
P07 R7 L7 0210 Höstråg-rågvete-höstkorn, sortförsök. Höstraps. Sorttyp - utsädesmängd
P07 R7 L7 0211 Höstraps. Sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0212 Rågvete/Höstråg. Sortförsök. Höstraps, Utsädesmängd
P07 R7 L7 0213 Höstraps. Sortblandning
P07 R7 L7 0215 Höstkorn. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0216 Höstråg. Sortförsök
P07 R7 L7 0217 Rågvete och vete. Sortförsök
P07 R7 L7 0220 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0221 Höstråg. Sort utsädesm
P07 R7 L7 0222 Höstråg. sort*n*behand
P07 R7 L7 0223 Höstråg. sort * utsäde
P07 R7 L7 0224 Höstsäd. Sortförsök
P07 R7 L7 0225 Rågvete.sort * utsäde
P07 R7 L7 0226 Höstsäd. sort * Såtid
P07 R7 L7 0227 Rågvete. Odlingsteknik
P07 R7 L7 0228 Hybridråg. Odlingsteknik
P07 R7 L7 0232 Höstråg. sort * N * utsädesmängd
P07 R7 L7 0233 Rågvete. Sort-utsädesmängd*såtid
P07 R7 L7 0234 Höstråg. Utsädesmängder
P07 R7 L7 0236 Höstråg-rågvete-höstkorn, sortförsök. Hybridråg. Sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0237 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0240 Höstråg-rågvete-höstkorn, sortförsök. Rågvete. sort * N * behandl. Vårraps. Betningsförsök
P07 R7 L7 0251 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0275 Höstråg-Rågvete-Höstkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0281 Radavstånd i vårraps
P07 R7 L7 0290 Höstråg. Skördetidsförsök
P07 R7 L7 0301 Vårvete. Sort * Behandling
P07 R7 L7 0302 Vårvete. Sortförsök, a
P07 R7 L7 0303 Vårvete. sort * n
P07 R7 L7 0304 Vårvete. Sort * behandling
P07 R7 L7 0305 Durumvete. Odlingsteknik
P07 R7 L7 0306 Vårvete. sort * n-giva
P07 R7 L7 0310 Vårvete. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0312 Vårvete. olika sorter
P07 R7 L7 0316 Vårvete. sort, alternativodling
P07 R7 L7 0317 Vårsäd. Sortförsök, ekologisk odling
P07 R7 L7 0318 Vårvete. Sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0320 Vårvete, Sortförsök. Sort * N * CCC
P07 R7 L7 0321 Vårvete. Sort * N * Tilt
P07 R7 L7 0327 Vårvete. durumvete
P07 R7 L7 0328 Vårvete. durumsorter *
P07 R7 L7 0330 Vårvete. utsädesmängd * N
P07 R7 L7 0336 Vårvete. Sort * N * kvalitet
P07 R7 L7 0340 Förfruktsstrategi och organiska gödselmedel till vårvete EKO
P07 R7 L7 0341 Jordbearbetning typsorter vårvete EKO
P07 R7 L7 0343 Vårvete, Sortförsök
P07 R7 L7 0362 Vårvete, Sortförsök
P07 R7 L7 0370 Vårvete. Mjöldagg*kväve
P07 R7 L7 0371 Vårvete. kväve*utsädes
P07 R7 L7 0376 Vårvete. Sort*N*tidpunkt
P07 R7 L7 0377 Vårvete. Agrostemin * sort
P07 R7 L7 0378 Vårvete. sort * utsäde
P07 R7 L7 0380 Vårvete, Sortförsök
P07 R7 L7 0391 Vårvete. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0401 Vårkorn. Sortförsök. Maltsorter. Sort*Behandling V1/V2
P07 R7 L7 0402 Vårkorn, tidiga sorter. Sort * behandling
P07 R7 L7 0403 Vårkorn. Sort * Tilt
P07 R7 L7 0404 Vårkorn. sort * mangan-gödsling
P07 R7 L7 0405 Maltkorn. Sortförsök
P07 R7 L7 0409 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0410 Vårkorn. Sortförsök. Sort * Behandling.
P07 R7 L7 0411 Vårkorn. Sortförsök
P07 R7 L7 0412 Vårkorn. Sort * Tilt
P07 R7 L7 0413 Vårkorn. Sort * Tilt. Maud,handelsuts.
P07 R7 L7 0414 Vårkorn. Sortförsök. Korn. sortblandning
P07 R7 L7 0415 Maud,handelsuts.
P07 R7 L7 0416 Vårkorn. Sortförsök e o
P07 R7 L7 0416 Vårkorn. Sortförsök, ekologisk odling
P07 R7 L7 0420 Höstraps. Svampsjukdomar
P07 R7 L7 0426 Vårkorn. Sortförsök. Sort * Kväve
P07 R7 L7 0427 Vårkorn. Sort * CCC * Kväve. Maltsorter*Gödsling
P07 R7 L7 0430 Vårkorn.sort * utsäde
P07 R7 L7 0431 Vårkorn. olika utsädes
P07 R7 L7 0432 Vårkorn.sort * utsäde
P07 R7 L7 0436 Vårkorn. sort * kväve
P07 R7 L7 0438 Maltkorn. Utsädesmängd * k
P07 R7 L7 0439 Maltkorn. odlingsmetod
P07 R7 L7 0441 Vårkorn. Utsädesmängd * Kväve
P07 R7 L7 0460 Vårkorn. Sort * kväve * behandling
P07 R7 L7 0461 Vårkorn. sort * utsäde
P07 R7 L7 0462 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0470 Vårkorn. Sort * N * stråfförkortning
P07 R7 L7 0471 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0472 Vårkorn. Sortförsök
P07 R7 L7 0473 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0474 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0475 Vårkorn, Sortförsök
P07 R7 L7 0476 Vårkorn Sort * Kväve * tidpunkt
P07 R7 L7 0477 Vårkorn. radhackning
P07 R7 L7 0479 Vårkorn. kväve - cerea
P07 R7 L7 0480 Vårkorn. Sortförsök
P07 R7 L7 0483 Vårkorn. Såmetodik
P07 R7 L7 0490 Vårkorn. Observationsförsök
P07 R7 L7 0491 Vårkorn. Sortförsök. Sort * Behandling
P07 R7 L7 0492 Vårkorn. Sort * ogrässprutning. Försök med utsädesmängder
P07 R7 L7 0493 Vårkorn. Sort * ogrässprutning
P07 R7 L7 0500 Höstraps. Bestånd-ogräs-svampsjukdomar
P07 R7 L7 0501 Havre. Sortförsök. Sort * Behandling. Behandling svamp, insekter
P07 R7 L7 0502 Havre. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0503 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0504 Havre. sort * mn-gödsl
P07 R7 L7 0505 Havre. Sort * behandling
P07 R7 L7 0510 Havre. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 0511 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0516 Havre. Sortförsök, ekologisk odling
P07 R7 L7 0520 Havre. Sort * kväve
P07 R7 L7 0526 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0530 Havre. utsädesm*n*tilt
P07 R7 L7 0536 Havre. Sort * kväve *
P07 R7 L7 0538 Grynhavre. Utsädesmängd * N-giva
P07 R7 L7 0541 Havre. Utsädesmängd *
P07 R7 L7 0560 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0561 Havre. Sortförsök
P07 R7 L7 0574 Sortförsök. Lp 9141 (ssd)
P07 R7 L7 0576 Havre. sort * n
P07 R7 L7 0578 Havre.sort * utsädesm
P07 R7 L7 0581 Vårkorn. Sort * behandling
P07 R7 L7 0582 Sortförsök
P07 R7 L7 0584 Vårkorn. Sort * behandling
P07 R7 L7 0590 Havre. Såtidsförsök
P07 R7 L7 0591 Havre. Sortförsök. Sort * Behandling
P07 R7 L7 0592 Havre. utsädeskvalitet
P07 R7 L7 0600 Sockerbetor & Ärter, Sortförsök
P07 R7 L7 0601 Ärter. Sortförsök
P07 R7 L7 0602 Sockerbetor & Ärter. Sortförsök
P07 R7 L7 0610 Ärter. Sortförsök
P07 R7 L7 0613 Åkerbönor. Sortförsök.
P07 R7 L7 0614 Åkerbönor. Sortförsök, ekologisk odling
P07 R7 L7 0616 Ärter, sortförsök. Ekologisk odling
P07 R7 L7 0617 Ärter. Grönfoder, ekologisk odling
P07 R7 L7 0618 Lupin. Sortförsök
P07 R7 L7 0619 Lupin. Ekologisk odling. Ärter. Sort, samodling
P07 R7 L7 0620 Ärter. Samodling * ympning. Sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0621 Ärter. Sortförsök
P07 R7 L7 0622 Ärter. Samodling
P07 R7 L7 0623 Ärter. Sort * Utsädesmängd
P07 R7 L7 0624 Ärter. Sort, samodling
P07 R7 L7 0625 Ärter. Sortförsök. Ärter & havre. Utsädesmängder
P07 R7 L7 0626 Ärter-Stråsäd. Samodling
P07 R7 L7 0631 Sockerbetor. Sortförsök (V1, V2, V3)
P07 R7 L7 0632 Sockerbetor. Sort & ogräsbekämpning
P07 R7 L7 0633 Sockerbetor - ogräsbekämpning
P07 R7 L7 0634 Rotfrukter. sorter
P07 R7 L7 0635 Sockerbetor & Ärter, Sortförsök
P07 R7 L7 0649 Sortförsök
P07 R7 L7 0680 Bovete. Sortförsök
P07 R7 L7 0683 Ärter. Precisionssådd
P07 R7 L7 0690 Ärter. Såteknik
P07 R7 L7 0691 Bovete. odlingsteknik
P07 R7 L7 0692 Bovete. Utsädesmängd * sort. Skördeteknik
P07 R7 L7 0693 Oljelin. sort observ.
P07 R7 L7 0694 Oljelin. obs-försök
P07 R7 L7 0701 Höstraps. Sortförsök. Matpotatis
P07 R7 L7 0710 Färskpotatis (tidig potatis). Sort * N * skördetidpunkt. Sort*Skördetid (V1, V2). Våroljeväxter. Sor
P07 R7 L7 0711 Matpotatis. Sort * N-gödsling, skördetid, sorter i förpackning. Vårraps - vårrybs. Utsädesmängd * so
P07 R7 L7 0712 Bakpotatis sorter
P07 R7 L7 0714 Fabrikspotatis. Sorter, bevattning, skördetidpunkt
P07 R7 L7 0715 Potatis. orienterande
P07 R7 L7 0716 Fabrikspotatis. Skördetidpunkt
P07 R7 L7 0717 Fabrikspotatis. Sortförsök
P07 R7 L7 0718 Potatis. Sortförsök
P07 R7 L7 0721 Höst- & vinterpotatis. Sort * Kväve
P07 R7 L7 0722 Matpotatis. Sort * skördetid
P07 R7 L7 0723 Matpotatis. Sättavstånd * sort
P07 R7 L7 0740 Potatis efter gröngödsling
P07 R7 L7 0742 Potatis efter gröngödsling
P07 R7 L7 0750 Chips potatis. Blast N-gödsling och blastdödning
P07 R7 L7 0751 Chips potatis. N-gödsling och blastdödning
P07 R7 L7 0777 Potatis. Sortförsök
P07 R7 L7 0791 Potatis. Sortförsök
P07 R7 L7 0800 Höstraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0810 Höstraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0811 Höstraps. sortprovning
P07 R7 L7 0815 Höstrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0816 Höstoljeväxter (höstraps/höstrybs). Ekologisk odling (V1, V2). Höstrybs * Såtid
P07 R7 L7 0817 Höstrybs. Såtid * Ogräsbekämpning
P07 R7 L7 0818 Höstraps och vårraps. Beståndsetablering, ekologisk odling
P07 R7 L7 0819 Strategier mot spillraps/rybs i ekologisk odling
P07 R7 L7 0820 Höstraps. sort * kväve
P07 R7 L7 0821 Höstraps. Sort * såtid
P07 R7 L7 0822 Höstraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0826 Höstraps. sort * kväve
P07 R7 L7 0831 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0832 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0833 Oljeväxter. Sortförsök. Höstrybs. Vårsådd, insådd i korn
P07 R7 L7 0834 Höstraps. sort * utsädesmängd
P07 R7 L7 0841 Höstoljeväxter, vårsådda
P07 R7 L7 0842 Höstoljeväxter, vårsådda
P07 R7 L7 0843 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0844 Oljeväxter. Sortförsök. Höstraps. Såtid * Utsädesmängd *
P07 R7 L7 0850 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0851 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0861 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0864 Oljeväxter, Sortförsök
P07 R7 L7 0870 Ru elite h (ssd)
P07 R7 L7 0881 Höstraps. Såmetodik
P07 R7 L7 0883 Höstraps. Utsädesmängd * k
P07 R7 L7 0901 Vårraps-vårrybs. sort
P07 R7 L7 0902 Cikoria. Sortförsök
P07 R7 L7 0910 Vårraps. Sortförsök
P07 R7 L7 0911 Vårrybs. Sortförsök
P07 R7 L7 0912 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0913 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0914 Vårraps. Sortförsök me
P07 R7 L7 0916 Våroljeväxter, artförsök. Spånadslin. Sortförsök, ekologisk odling
P07 R7 L7 0917 Oljelin. Sortförsök
P07 R7 L7 0918 Oljelin. Sort * Kväve * göds. Sort*utsädemängd
P07 R7 L7 0919 Lin. sort * kväve
P07 R7 L7 0920 Oljelin. Sort * radavstånd
P07 R7 L7 0921 Oljelin. Sort * radavstånd
P07 R7 L7 0922 Oljelin. Sort * radavstånd
P07 R7 L7 0926 Vårraps. Sort * kväve
P07 R7 L7 0927 Vårrybs. Sort * kväve
P07 R7 L7 0930 Vårraps. sort * Såtid
P07 R7 L7 0935 Rödklöver till frö
P07 R7 L7 0960 Vårraps. Utsädesmängd * frö. Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0961 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0962 Vårraps. Utsädesmängd
P07 R7 L7 0963 Vårrybs. Utsädesmängd
P07 R7 L7 0970 Lin. Sort * skördetid
P07 R7 L7 0971 Lin. Utsädesmängd * Kväve
P07 R7 L7 0972 Oljelin. sorter * n-ni
P07 R7 L7 0973 Lin. utsädesmängd * n,
P07 R7 L7 0975 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0976 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0980 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0981 Vårraps. Såmetodik. Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0990 Lin. sort energi
P07 R7 L7 0992 Vårraps. Olika partier
P07 R7 L7 0993 Lin, senap m.fl. Sortförsök
P07 R7 L7 0999 Kålrötter. Sortförsök
P07 R7 L7 1015 Höstvete. Sort * behandling
P07 R7 L7 1025 Höstvete. Sort * behandling
P07 R7 L7 2001 Lantmannens vetetävling
P07 R7 L7 3001 Vårvete. Tillväxtreglering
P07 R7 L7 3401 Vårsäd, div gamla sorter
P07 R7 L7 3780 Vårvete.sort * utsm
P07 R7 L7 4001 Korn. Utsädesmängd
P07 R7 L7 4011 Vårkorn. Sortförsök. Sort * Behandling.
P07 R7 L7 4021 Fodersäd. Sortförsök. Sort * behandling
P07 R7 L7 4260 Maltkorn, Sort-kväve
P07 R7 L7 5530 Sortförsök
P07 R7 L7 5780 Havre. Sort * Utsädesmängd
P07 R7 L7 7012 Förgroning av matpotatis
P07 R7 L7 7016 Potatis. Resistensundersökning, virus
P07 R7 L7 7017 Potatis. Resistensundersökning, bladmögel
P07 R7 L7 7018 Potatis. Resistensundersökning, skorv
P07 R7 L7 7032 Potatis. Gödslingstekniker
P07 R7 L7 7033 Matpotatis. Förgroning
P07 R7 L7 7045 Matpotatis. Odlingssystem
P07 R7 L7 7047 Matpotatis. Sort * blastning
P07 R7 L7 7048 Potatis. Sortförsök. Mikroknölar
P07 R7 L7 7049 Potatis Efterodling miniknölar
P07 R7 L7 7050 Potatis sort miniknöl.
P07 R7 L7 7051 Potatis. sort, skörd,
P07 R7 L7 7055 Potatis. sorter * epta
P07 R7 L7 7058 Potatis. försök med ka
P07 R7 L7 7059 Matpotatis. alternativ
P07 R7 L7 7060 Potatis. Bladmögelförsök
P07 R7 L7 7061 Potatis. sort * växtn-
P07 R7 L7 7062 Matpotatis. Bladgödsling Fosfor
P07 R7 L7 7066 Potatis. sort * sättavstånd
P07 R7 L7 7110 Matpotatis
P07 R7 L7 7111 Matpotatis. Sorter
P07 R7 L7 7112 Matpotatis. Sortförsök. Sort * beh. av bladmögel. Ekologisk odling
P07 R7 L7 7133 Potatis. Bakpotatis
P07 R7 L7 7134 Bakpotatis. Sort * N
P07 R7 L7 7211 Matpotatis. N-gödsling
P07 R7 L7 7212 Matpotatis. N-gödsling, NPK-gödsling
P07 R7 L7 7231 Matpotatis. Sättavstånd, kväve
P07 R7 L7 7232 Matpotatis. sättavstånd+n
P07 R7 L7 7301 Potatisutsädets produktionsförmåga
P07 R7 L7 7302 Potatis. Sort * förgrongstid
P07 R7 L7 7303 Potatis. Utsädets produktionsförmåga
P07 R7 L7 7304 Potatis. Produktion av försöksutsäde
P07 R7 L7 7305 Potatis
P07 R7 L7 7401 Potatis
P07 R7 L7 9912 Gödslingsteknik för maltkorn
P07 R7 L7 9971 Kompletteringsgödsling i potatis
P08 R8 NJV ....

NORRLÄNDSK VÄXTODLING

P08 R8 NJV 0000 Rörflen. Ask/slamgödsling, vårskörd. Baljväxter - grönfoder/gröngödsling, hästgödsel. Bedömning klöv
P08 R8 NJV 0009 Skördetider och N-gödsling rörflenvall
P08 R8 NJV 0010 Sorter korn (havre). Ekologisk odling. Skördetider vallåterväxt, behandling av grödan. Odlingsförsök
P08 R8 NJV 0011 Sorter, havre. Bekämpning kvickrot (kem/mek) efter spannmål/vall. Effekter körning på vallskörd, öve
P08 R8 NJV 0013 Sorter, vinterpotatis. Sorter i potatis -ekologisk odling
P08 R8 NJV 0014 Sorter, ärter till mognad. Ärter till grönfoder -ekologisk odling
P08 R8 NJV 0015 Sortprovning, höstvete, höstråg, rågvete
P08 R8 NJV 0016 Blastdödning av potatis i norra Sverige
P08 R8 NJV 0020 Demonstrationsodling av potatis i ekologisk odling
P08 R8 NJV 0021 Sorter, fleråriga baljväxter, rödklöver
P08 R8 NJV 0022 Sorter, timotej änssvingel
P08 R8 NJV 0024 Sorter, hundäxing
P08 R8 NJV 0025 Vallfröblandningar för ekologisk odling. Alternativa vallväxter
P08 R8 NJV 0026 Sorter, ängsgröe
P08 R8 NJV 0028 Sorter av rörflen till biobr./ fiberråv.
P08 R8 NJV 0029 Såtider, rågvete, norra Sverige
P08 R8 NJV 0030 Baljväxter till grönfoder eller gröngödsling
P08 R8 NJV 0032 Hjälpsådd av klöver i gammal vall
P08 R8 NJV 0033 Sorter, ärter till grönfoder. Ogräsharvning i havre, korn
P08 R8 NJV 0034 Metoder för anläggning av klöverrik vall
P08 R8 NJV 0051 Brännskador efter spridning av flytgödsel till vall
P08 R8 NJV 0052 Kornsorter för ekologisk odling
P08 R8 NJV 0053 Havresorter för ekologisk odling
P08 R8 NJV 0054 Skördetider för helsädesensilage - höstsäd, korn
P08 R8 NJV 0055 Skördetider för helsädesensilage-havre
P08 R8 NJV 0061 Stallgödsel till spannmål i norra Sverige
P08 R8 NJV 0062 Åkerböna i samodling med vårvete
P08 R8 NJV 0063 Brännskador efter spridning av urin till vall
P08 R8 NJV 0064 Vallväxter (3-årig odling)
P08 R8 NJV 0071 Långtidsförsök med olika växtföljder.
P08 R8 NJV 0074 Försök med monokulturer
P08 R8 NJV 0077 Potatisfrekvens och position i växtföljd. Rörflens och sameldningsaska -gödslingseffekter i rörflen
P08 R8 NJV 0078 Kalkgivor
P08 R8 NJV 0084 Fodermajs, sorter
P08 R8 NJV 0085 Spridningstider för stallgödsel/flytgödsel till vall
P08 R8 NJV 0087 Ogräsbekämpning vid vallanläggning
P08 R8 NJV 0090 Hagmark, olika täta best. av lövträd
P08 R8 NJV 0093 Studie av proteingrödor för norra Sverige
P08 R8 NJV 0094 Demonstrationsodling av proteingrödor för norra Sverige
P08 R8 NJV 0101 Sorter, korn/havre för ekologisk odling
P08 R8 NJV 0102 Skördetider av vallåterväxt och behandling av grödan
P08 R8 NJV 0104 Odlingsförsök med fiber- och oljehampa
P08 R8 NJV 0105 Fullskaleförsök med Finola
P08 R8 NJV 0106 Luftning av vallen på våren, orienterande studie
P08 R8 NJV 0110 Bekämpning av kvickrot kemiskt och mekansikt efter vall
P08 R8 NJV 0111 Effekter av körning på vallskörd och övervintring
P08 R8 NJV 0112 Kemisk bekämpning av örtogräs, doser och preparat
P08 R8 NJV 0113 Tistelbekämpning vid vallanläggning
P08 R8 NJV 0114 Bekämpning av kvickrot kemiskt och mekansikt efter spannmål
P08 R8 NJV 0116 Annuella baljväxter med och utan inokulering
P08 R8 NJV 0151 Sortprovning, höstvete, höstråg, rågvete
P08 R8 NJV 0206 Behandling av potatisutsäde med blandningar av doftämnen. Vitlöksbehandling av potatis
P08 R8 NJV 0222 Sorter, timotej, ängssvingel, rörsvingel
P08 R8 NJV 0223 Sortförsök. Vall
P08 R8 NJV 0250 Alternativa vallväxter
P08 R8 NJV 0300 Baljväxter till grönfoder eller gröngödsling
P08 R8 NJV 0320 Hjälpsådd av klöver i gammal vall
P08 R8 NJV 0330 Ogräsharvning i havre
P08 R8 NJV 0340 Metoder för anläggning av klöverrik vall
P08 R8 NJV 0414 Blastdödning av potatis i norra Sverige
P08 R8 NJV 0415 Potatissorter från det cirkumpolära området
P08 R8 NJV 0510 Brännskador efter spridning av flytgödsel till vall
P08 R8 NJV 0516 Sortförsök. Norrländsk växtodling
P08 R8 NJV 0520 Kornsorter för ekologisk odling
P08 R8 NJV 0523 Rödklöver. Bördighet, ympning mm
P08 R8 NJV 0524 Olika vallbaljväxter
P08 R8 NJV 0525 Olika gräs i blandning med röd- o vitklöver
P08 R8 NJV 0526 Nya vallbaljväxter (screening)
P08 R8 NJV 0527 Lokalstammar av Rhizobium för rödklöver
P08 R8 NJV 0528 Beståndstäthet i rörflenvall. Jämförelse augusti- och vårskörd rörflen. Skördetid och N-gödsling i r
P08 R8 NJV 0529 Vallskörd vid optimal foderkvalitet.
P08 R8 NJV 0530 Havresorter för ekologisk odling
P08 R8 NJV 0533 Skördetid och gödsling i rörflenvall
P08 R8 NJV 0535 Radavstånd, utsädesmängd, körning i vall. Körskador i klövervall
P08 R8 NJV 0536 Optimal gödsling till vårskördad rörflen
P08 R8 NJV 0537 Optimal energihalt i vall
P08 R8 NJV 0538 Kvävegödsling till klövervall
P08 R8 NJV 0539 Getärt, vårskördad till biobränsle
P08 R8 NJV 0540 Grindstad i vallblandning
P08 R8 NJV 0541 Bedömning av klöverhalt
P08 R8 NJV 0542 Vävnadsstudier i timotej och ängsvingel
P08 R8 NJV 0543 Barents Agroforum
P08 R8 NJV 0544 Näringsvärde hos ekologiska vallar
P08 R8 NJV 0609 Ettåriga baljväxter, grönfoder/-gödsling
P08 R8 NJV 0610 Nedbrukning gröngödsel klöver-gräsvall
P08 R8 NJV 0611 Nedbrukning gröngödsel vicker-havre
P08 R8 NJV 0630 Brännskador efter spridning av urin till vall
P08 R8 NJV 0640 Vallväxter (3-årig odling)
P08 R8 NJV 0700 Halmnedbrukning - skorv i potatis
P08 R8 NJV 0701 Växtföljd ekologisk odling
P08 R8 NJV 0812 Mekanisk ogräsbekämpning i potatis
P08 R8 NJV 0813 Ogräsbekämpning vid vallanläggning
P08 R8 NJV 1011 Sorter, korn/havre för ekologisk odling
P08 R8 NJV 2223 Sorter, timotej änssvingel
P08 R8 NJV 4030 Omläggning och renovering - betesvall
P10 R L ....

ODLINGSSYSTEM JORDBRUK / SJFD

P10 R L 0012 Vårsäd. artförsök. Ekologisk odling
P10 R L 0018 Myllning av nötflytgödsel
P10 R L 1901 Radgödsling i fabrikspotatis (+svinflytgödsel)
P10 R L 2001 Radgödsling i fabrikspotatis - NPK
P11 R11 L11 ....

VÄXTPATOLOGI & BIOLOGISK BEKÄMPNING

P11 R11 L11 0105 Stråförkortning och svampbekämpning i Timotejfröodling
P13 R13 L13 ....

INTEGRERAT VÄXTSKYDD

P13 R13 L13 0971 Höstråg/rågvete sort x svamp/insekt
P13 R13 L13 1029 Bekämpning av skadedjur i höstvete
P13 R13 L13 1031 Selektiv bekämpning av bladlöss högt i beståndet
P13 R13 L13 1034 Insektsangrepp vid tidig sådd av höstvete
P13 R13 L13 1035 Bekämpning av skadedjur i höstvete
P13 R13 L13 1036 Bekämpning av skadedjur i höstvete
P13 R13 L13 5140 Bekämpning av fritfluga i havre
P13 R13 L13 6040 Bekämpning av ärtvecklare i ärter
P13 R13 L13 6540 Bekämpning av klöverspetsvivel i rödklöverfröodling
P13 R13 L13 7010 Insekter i potatis
P13 R13 L13 7011 Insekter i potatis
P13 R13 L13 7012 Insekter i potatis
P13 R13 L13 7013 Insekter i potatis, storförsök
P13 R13 L13 7014 Insekter i potatis
P13 R13 L13 8015 Bekämpning av rapsbagge i våroljeväxter
P13 R13 L13 8018 Rapsbaggar i vårraps
P13 R13 L13 8019 BETNING I VÅRRAPS
P13 R13 L13 8517 Höstutveckling och skörd för hybridsorter i höstraps
P15 R15 L15 ....

FUNGICIDPRÖVNING

P15 R15 L15 0000 Bekämpning av mjöldagg i höstvete, vetetsbladfläcksjuka (DTR) i höstvete
P15 R15 L15 0425 Bekämpning av svampsjukdomar i höstraps
P15 R15 L15 0426 Maltkorn, Sort-kväve
P15 R15 L15 0811 Olika doser och blandningar med Comet & Comet Plus
P15 R15 L15 0812 Svampbekämpning i höstvete, BASF
P15 R15 L15 0961 Höstvete sort x svamp
P15 R15 L15 0962 SW/SL-96/1 Höstvete sort x svamp
P15 R15 L15 0963 VS/SL99-1 Odlingsåtgärders påverkan på stärkelseskörden
P15 R15 L15 0971 Höstråg/Rågvete sort x svamp/insekt
P15 R15 L15 0972 SW/SL-97/2 Höstkorn sort x svamp
P15 R15 L15 0991 Odlingsåtgärders påverkan på stärkelseskörden
P15 R15 L15 1000 Sprutning med fungicider i höstvete
P15 R15 L15 1001 Bladfläcksvampar i höstvete - tidigt angrepp
P15 R15 L15 1010 Sponsorförsök, sprutning med fungicider i höstvete
P15 R15 L15 1011 Olika doser och tidpunkter med fungicider i höstvete. Strategiserie, Skåneförsöken
P15 R15 L15 1012 Bekämpning av vetetsbladfläcksjuka (DTR) i höstvete
P15 R15 L15 1013 Greeningeffekt, fungicider i höstvete
P15 R15 L15 1020 Bekämpning av skadesvampar i höstvete. Sponsorförsök
P15 R15 L15 1021 Bekämpning av skadesvampar i höstvete. Sprutteknik-minskad vattenmängd,vindavdrift. Sponsorförsök, s
P15 R15 L15 1022 Bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1023 Bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1034 Insektsangrepp vid tidig sådd av höstvete
P15 R15 L15 1040 Bekämpning av skadesvampar (stråknäckare, axsvampar) i höstvete. Sponsorförsök
P15 R15 L15 1041 Sponsorförsök, bekämpning av blad- och axsvampar i höstvete
P15 R15 L15 1042 Sponsorförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1043 Bekämpning av svampar (mjöldagg) och skadegörare i höstvete
P15 R15 L15 1044 Bekämpning av rotdödare betning och fungicider
P15 R15 L15 1045 Mjöldagg i höstvete
P15 R15 L15 1050 Sprutning med stråförkortningsmedel i höstvete
P15 R15 L15 1052 Svampbehandling i timotejfrövall
P15 R15 L15 1053 Svampbehandling i ängssvingelfrövall
P15 R15 L15 1060 Stråförkortning i olika höstvetesorter
P15 R15 L15 1061 Stråförkortningsmedel i höstvete
P15 R15 L15 1100 Preparatprovning, fungicider i höstvete.
P15 R15 L15 1101 Preparatprovning, fungicider i höstvete
P15 R15 L15 1102 Baltiska samarbetsprojekt. bek. av svampsjukdomar i höstvete
P15 R15 L15 1103 Preparatprovning,fungicider i höstvete
P15 R15 L15 1200 Kvävegödsling och behandling med fungicider i höstvetesorter
P15 R15 L15 1211 Höstvetesorter x fungicider x kväve
P15 R15 L15 1212 Kvävegödsling och behandling med fungicider i höstvetesorter
P15 R15 L15 1240 Kvävegödsling och sprutning med fungicid i höstvetesorter
P15 R15 L15 1311 Facitförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1312 Facitförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1313 Facitförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1321 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1322 Referensförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete.
P15 R15 L15 1331 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1332 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1341 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1342 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1351 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1352 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstvete
P15 R15 L15 1353 Facitförsök, bekämpning av skadesvampar i höstvete. Insektsförsök i höstvete
P15 R15 L15 1354 Facit försök i Korn
P15 R15 L15 1500 Spruttidpunkter med fungicid (Amistar) i höstvete
P15 R15 L15 1575 Prep.prov, fungicider i fabrikspotatis.
P15 R15 L15 2010 Sprutning med fungicider i höstråg och rågvete
P15 R15 L15 2020 Bekämpning av skadegörare/skadesvampar i rågvete. Sponsorförsök
P15 R15 L15 2041 Bekämpning av skadegörare i råg, rågvete och hybridråg. Sponsorförsök
P15 R15 L15 2042 Bekämpning av skadegörare i rågvete. Sponsorförsök
P15 R15 L15 2050 Sprutning med stråförkortningsmedel i höstråg
P15 R15 L15 2100 Preparatprovning, fungicider i höstråg, rågvete och hybridråg
P15 R15 L15 2101 Preparatprovning, fungicider i hybridråg
P15 R15 L15 2102 Preparatprovning, fungicider i rågvete
P15 R15 L15 2321 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadegörare i rågvete
P15 R15 L15 2331 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadegörare/skadesvampare i hybridråg
P15 R15 L15 2332 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadegörare/skadesvampar i rågvete
P15 R15 L15 2341 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadegörare/skadesvampar i hybridråg
P15 R15 L15 2351 Referensförsök, bekämpning av skadegörare i rågvete.
P15 R15 L15 2510 Sprutning med fungicider i rågvete
P15 R15 L15 2550 Sprutning med stråförkortningsmedel i stråsäd
P15 R15 L15 3010 Sponsorförsök, sprutning med fungicider i vårvete
P15 R15 L15 3040 Bekämpning av skadesvampar i vårvete.
P15 R15 L15 3100 Preparatprovning i vårvete.
P15 R15 L15 4010 Sponsorförsök, sprutning med fungicider i vårkorn
P15 R15 L15 4011 Skåneförsök, sprutning med fungicider i vårkorn
P15 R15 L15 4012 Utveckling av Ramularia bladfläck i korn
P15 R15 L15 4020 Sponsorförsök, bekämpning av skadesvampar i vårkorn
P15 R15 L15 4021 Svampbekämpningar i vårkorn inkl. på myr/mulljord på Gotland
P15 R15 L15 4022 Skördeförlust av Ramularia bladfläck i korn
P15 R15 L15 4040 Bekämpning av svampsjukdomar i maltkorn/vårkorn. Sponsorförsök
P15 R15 L15 4041 Bekämpning av kornets bladfläcksjuka i vårkorn
P15 R15 L15 4100 Preparatprovning, fungicider i vårkorn.
P15 R15 L15 4101 Preparatprovning, fungicider i vårkorn
P15 R15 L15 4102 Preparatprovning, fungicider i höstkorn (vårkorn)
P15 R15 L15 4103 Preparatprovning i höstkorn
P15 R15 L15 4104 Preparatprovning, fungicid i vårkorn.
P15 R15 L15 4241 Östra Sverige Försöken. Bekämp. av skadesvampar i maltkorn.
P15 R15 L15 4311 Facitförsök (Referensförsök), bekämpning av skadesvampar i höstkorn
P15 R15 L15 4351 Facitförsök, bekämpning av skadesvampar i vårkorn.
P15 R15 L15 4400 Vårkornsorter x kväve x fungicider
P15 R15 L15 4403 Svampsjukdomar i vårkorn, sort x dos.
P15 R15 L15 4410 Odling av maltkorn - fyra faktorers inverkan på kvaliten
P15 R15 L15 4701 Mjöldaggsutveckling i isogena linjer.
P15 R15 L15 5000 Betning-sprutning bladlöss i havre
P15 R15 L15 5040 Bekämpning av svampsjukdomar och insekter i havre (kronrost, rödsot, bladlöss)
P15 R15 L15 5041 Appliceringsteknik i havre
P15 R15 L15 5042 Bekämpning av svampsjukdomar och insekter i havre. Kvalitetsodling
P15 R15 L15 5043 Bekämpning av havrebladlus med olika preparat i havre
P15 R15 L15 6000 Bekämpning av ogräs i ärter
P15 R15 L15 6040 Bekämpning av ärtvecklare i ärter
P15 R15 L15 7000 Potatisens utveckling i relation till första sputtidpunkten. Stay-green koncept för höga potatisskör
P15 R15 L15 7040 Insektsbekämpning i potatis
P15 R15 L15 7070 Stay-green: Ett koncept för höga potatisskördar
P15 R15 L15 7100 Sprutning med fungicider i potatis (matpotatis)
P15 R15 L15 7101 Preparatprovning, fungicider (mot bladmögel) i potatis.
P15 R15 L15 7102 Preparatprovning, fungicider (mot Alternaria) i potatis
P15 R15 L15 7200 Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis. Fungicidstrategier
P15 R15 L15 7300 Fungicidstrategier i potatis
P15 R15 L15 7400 Ekologisk odling av potatis
P15 R15 L15 7401 Ekologisk odling av potatis (inkl. anläggning av gröngödsling)
P15 R15 L15 7402 Dos x intervall x sort i potatis
P15 R15 L15 7404 Dos x intervall x sort x plats i potatis
P15 R15 L15 7413 Dos försök.
P15 R15 L15 7500 Fungicidstrategier. Betning med insekticider, fungicider mot Rhizoctonia solani i potatis
P15 R15 L15 7600 PLANT-Plus jämf. med konventionell bek. av potatisbladmögel
P15 R15 L15 7700 Anpassad gödsling med kväve till tidlös primörpotatis
P15 R15 L15 7800 Potatis - blastdödning
P15 R15 L15 8015 Bekämpning av rapsbagge i våroljeväxter
P15 R15 L15 8040 Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter (vårraps)
P15 R15 L15 8420 Fungicidbehandling i höstraps
PF3 R L ....

FÖRSÖK I VÄST

PF3 R L 0000 *
PF3 R L 0001 Myllning av mineralgödsel i såraden
PF3 R L 0100 *
PF3 R L 0200 Nötflytgödsel och kompletterande handelsgödsel till vall
PF3 R L 0240 Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete
PF3 R L 0241 BEKÄMPNING AV ÅKERVEN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTRÅG
PF3 R L 0242 Bekämpning av vitgröe och örtogräs i höstvete
PF3 R L 0243 Bekämpning av kärrgröe
PF3 R L 0300 Örtogräs i höstvete
PF3 R L 0306 Örtogräs i höstvete, höst- och vårbehandling
PF3 R L 0311 Sort x kväve i vårvete
PF3 R L 0320 Kem. ogräsbekämpning i höstvete m. fånggrödeinsådd
PF3 R L 0360 Bekämpning av rajgräs i höstvete
PF3 R L 0400 Örtogräsbekämpning i havre
PF3 R L 0401 SORTFÖRSÖK KORN NAMNSORTER
PF3 R L 0405 KALIUM- OCH MANGANFÖRSÖRJNING PÅ MULLJORD
PF3 R L 0406 Optimering och selektivitet vid ogräsbekämpning i vårkorn
PF3 R L 0407 Optimering och selektivitet vid ogräsbekämpning i havre
PF3 R L 0460 Rajgräsbekämpning i vårkorn
PF3 R L 0501 Sortförsök, namnsorter
PF3 R L 0560 Odlingssystem för grovfoderproduktion
PF3 R L 0700 ÖRTOGRÄS I ÄRTER
PF3 R L 0711 Sortförsök, matpotatis, 2 N-nivåer
PF3 R L 0750 Betning mot silverskorv i potatis
PF3 R L 1000 Bekämpning av sadelgallmygga
PF3 R L 1012 VÅRPLÖJNING-HÖSTPLÖJNING PÅ OLIKA JORDAR
PF3 R L 1040 Stråknäckare och bladsvampar i höstvete
PF3 R L 1041 Referensförsök, svampsjukdomar i höstvete
PF3 R L 1400 VÄXTFÖLJDER I EKO-ODLING MED INRIKTN. PÅ SPANNMÅLSPROD.
PF3 R L 1700 Spannmål som fånggröda på hösten efter skörd av potatis
PF3 R L 2001 VATTENGLASBEHANDLING I EKOLOGISKT VÅRVETE
PF3 R L 2041 Referensförsök i hybridråg
PF3 R L 2042 Referensförsök, rågvete
PF3 R L 2236 N-STEGE INTEGRERAD ODLING
PF3 R L 2338 REFERENSFÖRÖK I HYBRIDRÅG
PF3 R L 2411 Jordbearbetningssystem
PF3 R L 3022 Fastliggande ogräsförsök
PF3 R L 3070 TILLÄGGSGÖDSLING MED FOSFOR OCH MIKRONÄRING I POTATIS
PF3 R L 3080 KOMPLETTERING MED KVÄVE
PF3 R L 3083 STARTGÖDSLING MED FOSFOR I SÅRADEN
PF3 R L 3091 Fosfor till höstvete
PF3 R L 3100 KEM. OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE MED FÅNGGRÖDEINSÅDD
PF3 R L 3200 Långsiktig strategi för kvickrotsbekämpn i höstvetedom. vf
PF3 R L 4000 TRINDSÄD I EKOLOGISKT LANTBRUK
PF3 R L 4040 Referensförsök, maltkorn
PF3 R L 4100 Onlandplöjning-långsiktiga effekter
PF3 R L 4800 Positivt användande av träda före höstraps
PF3 R L 5000 Växtskydd vid vallanläggning. Fritfluga och lövvivel
PF3 R L 5040 Svampbekämpning i havre
PF3 R L 5100 Magnesium till stråsäd på mark med låg Mg-halt
PF3 R L 5200 Ca- och Mg-tillförsel till potatis genom kalkn. Efterverkan.
PF3 R L 6000 KOPPARGÖDSLING TILL STRÅSÄD PÅ KOPPARFATTIG MARK
PF3 R L 6030 Uthållighet i rödklövervall med olika rödklövertyper 2 skörd
PF3 R L 6040 UTHÅLLIGHET I BALJVÄXTBLANDVALL, INKL. KÖRNING
PF3 R L 6050 VALLBLANDNINGAR FÖR 3-SKÖRDESYSTEM
PF3 R L 6051 Vallblandningar för 3-skördesystem
PF3 R L 6060 Fröblandningar med rörsvingel, insåningsår
PF3 R L 6099 EFFEKT AV HÖSTSPRIDD FLYTGÖDSEL I VALL
PF3 R L 6100 VALLVÄXTER PÅ MULLJORDAR
PF3 R L 6200 SYSTEM I VALLODLING MED 1-ÅRIG ELLER 3-ÅRIG LIGGTID
PF3 R L 6400 Putsning av vallinsådd, höst
PF3 R L 6500 Svavel och magnesium till vall
PF3 R L 6600 KEM. OGRÄSBEKÄMPN. I VALLINSÅDD AV ÄNGSSVINGEL OCH VITKLÖVER
PF3 R L 6800 Bekämpningsstrategi mot skräppa vid vallbrott
PF3 R L 6801 Skräppa vid vallanläggning
PF3 R L 7000 Flytande betningsmedel i potatis mot rhizoctonia
PF3 R L 7012 Förgroning av matpotatis
PF3 R L 8000 BEKÄMPNING AV SKADEINSEKTER I POTATIS
PF3 R L 8001 Insektsbekämpning i potatis
PF3 R L 8400 Bekämpning av bomullsmögel i höstraps
PF3 R L 9000 Sortförsök i fodermajs
PF4 R L ....

ÖSTRA SVERIGE FÖRSÖKEN

PF5 R L ....

SVEA FÖRSÖKEN

PF5 R L 0000 Gödsling H-vete
PF5 R L 0000 Plöjningstidpunkter efter Roundup behandling
PF5 R L 0001 Vårraps. Sortförsök
PF5 R L 0006 Vårrybs. Sortförsök
PF5 R L 0022 Höstraps. Sortförsök
PF5 R L 0024 Höstraps. Sortförsök
PF5 R L 0031 Höstrybs. Sortförsök
PF5 R L 0101 Höstvete. Sort * behandling
PF5 R L 0110 Höstvete. Sort * Behandling
PF5 R L 0116 Höstvete, ekologisk odling
PF5 R L 0146 Svämgödsel spridningsteknik
PF5 R L 0150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt
PF5 R L 0181 Hybridsort - såteknik, Väderstad Rapid
PF5 R L 0182 Höstraps Hybridsort-såteknik,Väderstad Rapid
PF5 R L 0201 Höstråg. Sort * behandling
PF5 R L 0202 Ängssvingel. Sortförsök
PF5 R L 0212 Rågvete. Sort * behandling
PF5 R L 0240 Åkerven och örtogräs i höstvete
PF5 R L 0300 Örtogräs i Höstvete vårbehandling
PF5 R L 0301 Vårvete, sort * behandling.
PF5 R L 0305 Örtogräs i höstvete
PF5 R L 0306 Örtogräs i höstvete höst-vår behandling
PF5 R L 0400 Ogräsbekämpning i vårkorn
PF5 R L 0401 -
PF5 R L 0401 Betning mot Bipolaris i Korn
PF5 R L 0402 Flyghavre i Vårvete
PF5 R L 0406 Optimering och selektivitet vid ogräsbekämpning i vårkorn
PF5 R L 0410 Vårkorn. Sort * Behandling.
PF5 R L 0501 Havre. Sort * Behandling
PF5 R L 0510 Havre. Sort * Behandling.
PF5 R L 0610 Ärter. Sortförsök
PF5 R L 0700 Örtogräs i ärter
PF5 R L 0701 Ogräsbekämpning i Ärter, DEMO
PF5 R L 0703 Sortförsök i Majs
PF5 R L 0801 Starane i höstraps
PF5 R L 0822 Höstraps. Sortförsök
PF5 R L 0910 Vårraps. Sortförsök
PF5 R L 0917 Oljelin. Sortförsök
PF5 R L 1001 Gödsling- svampbehandling i höstvete
PF5 R L 1002 Gödsling vall 2:a skörd
PF5 R L 1034 Insektsangrepp vid tidig sådd av höstvete
PF5 R L 1035 Betning-Pyretroid behandling jordloppor
PF5 R L 1040 Sponsorförsök, bekämpning av svampsjukdomar i höstvete
PF5 R L 1041 Svampbehandling i höstvete
PF5 R L 1043 L15-1043-02 Bekämpning av mjöldagg i höstvete
PF5 R L 1045 Höstbehandling mot utvintringssvampar
PF5 R L 1050 Långliggande regionala försök med kalk
PF5 R L 1051 Stråförkortning och svampbekämpning i Timotejfröodling
PF5 R L 1051 Stråförkortning Timotejfrö
PF5 R L 1052 Svampbehandling i timotejfrövall
PF5 R L 1053 Svampbehandling i ängssvingelfrövall
PF5 R L 1353 Insekter i höstvete
PF5 R L 1354 Svambekämpning i korn
PF5 R L 1355 Stråknäckare i höstvete
PF5 R L 2261 Biovinass i Vårvete
PF5 R L 2270 Kvävegödsling i korn, djurgård
PF5 R L 2271 Kvävestrategi i höstvete i Mellansverige
PF5 R L 2500 Biovinass i Höstvete
PF5 R L 3090 Svavel, Fosfor, Kalium och Kväve till ärtor
PF5 R L 3091 Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
PF5 R L 4000 Skorpharvning i vårsäd
PF5 R L 4040 Svampbekämpning i korn
PF5 R L 4080 bladlöss i vårsäd
PF5 R L 4100 Positivt användande av träda före höstvete
PF5 R L 4109 Reducerad bearbetn. Svampbehandling
PF5 R L 4130 Olika förfrukter till H-vete
PF5 R L 5000 Betning mot insekter i Havre
PF5 R L 5001 Insekter i Havre
PF5 R L 5040 Bekämpning av Rost i havre
PF5 R L 8040 Bomullsmögel i vårraps
PF5 R L 9010 Odlingsteknik i höstoljeväxter
PF5 R L 9011 Radsådd i Vårraps
PF5 R L 9709 EU-träda med och utan fånggröda